عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

پیامد های زیست محیطی

ابعاد زیست محیطی گردشگری، یکی از حوزه های مورد علاقه جغرافیدانان می باشد دلیل این امر در ماهیت جغرافیا نهفته می باشد که دارای رویکردی قوی در زمینه روابط بشر و محیط می باشد در واقع آثار گردشگری و تفریح بر محیط زیست و تحلیل منابع، حوزه ای می باشد که در آن جغرافیدانان انسانی و طبیعی درمطالعه معضلات مربوط به گردشگری، دارای وجه اشتراک هستند (قرخلو و همکاران ،1388: 4). روابط گردشگری و محیط زیست ،پیچیده می باشد . وابستگی متقابل بین آن دو هست که مبتنی برهمزیستی می باشد .محیط زیست از دو مشخصه ی طبیعی و انسانی تشکیل شده می باشد .زیستگاههای انسانی در نواحی روستایی جاذبه های بسیاری برای گردشگران دارد.در ارتباط اثرات گردشگری بر محیط زیست یکی از عبارت مهم بعداکولوژیکی می باشد .که به مطالعه ارتباط ی بشر برمحیط زیست می پردازد. اثرات اکو لوژیکی گردشگری شامل اثرات وارده بر گیاهان وتغییر رفتار حیوانات که درنتیجه ی حضور گردشگران در محل زیستگاه این موجودات می باشد. (میسون[1] ،1387 :93). تجربه نشان داده  که در چند دهه ی اخیر، منافع اقتصادی گردشگری با خسارت های فراوان محیط زیستی همراه بوده می باشد ودر اغلب موارد، این خسارت ها از طریق گردشگری انبوه بر محیط زیست وارد شده می باشد (زاهدی، 50:1390). بهره گیری بیش از حد توریست ها از محیط شکننده ی و حساس طبیعی خسار تهای اکولوژریکی فراوانی داشته می باشد ازبین بردن گیاهان و پوشش نباتی برای ایجاد تسهیلات توریستی، بی توجهی توریست ها به فضای سبز و لطمه زدن به آن، کندن گیاهان و درختان از سوی کوهنوردان وکسانی که در جنگل ها و کوهپایه ها چادر می زنند ،بهره گیری از چوب درختان برای بر افروختن آتش ،جنگل زدایی برای ایجاد تسهیلات ورزشی و تفریحی و… جملگی موجب وارد آمدن خسارات و صدمات جبران ناپذیری به چرخه ی زیستی و مخدوش شدن جریانهای طبیعی محیط زیست شده اند . (همان منبع ،51 ).

فعالیت ها اکوتوریست ها در کنار تاثیرات مثبت و مطلوب پیامد های نامطلوبی زیست محیطی به دنبال دارد که در ذیل آورده شده می باشد

– آسیب و صدمه خوردن گیاهان زمینی ناشی از تماس مکانیکی چرخ ماشین آلات و لگدکوبی؛

-قطع یا آسیب گیاهان آبزی در اثر حرکت پروانه ای موتور قایق ها و تماس با بدنه قایق یاکشتی

– جابجایی خاک اطراف ریشه ها در مناطق خشک یا از ریشه بیرون آمدن گیاهان آبزی؛

– تخریب لانه ها یا شکستن تخم پرندگان صخره زی توسط مزاحمت های کوهنوردان؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تغییرات ساختمان و بافت خاک از طریق متراکم شدن یا فرسایش آن؛

[1] Peter Mason

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه