عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

محیط ادراکی داخل محیط عملکردی قرار می گیرد و آن بخشی  می باشد که بشر به آگاهی می رسد.این اگاهی ممکن می باشد در زمان حال حاصل گردد و یا مربوط به تجربیات گذشته باشد . بین محیط واقعی ومحیط ادراکی ،همواره تفاوتهایی دیده می گردد .محیط ادراکی ،عبارت می باشد  از تصویر ذهنی شخص ازمحیط پدیداری می باشد .این تصویر ذهنی ،از صافی گذاراندن اطلاعات از طریق تجربیات یا اگاهی از محیط پدیداری شکل می گیرد.محیط ادراکی، بخشی ازمحیط واقعی و نه همه محیط واقعی را نشان می دهد .محیط واقعی از طریق صافی فرهنگی،ساختارنگرشها ،تجربیات گذشته و تکنیک ها ،قابل نظاره می باشد .فرهنگ های مختلف دارای ادراکات مختلف محیطی می باشند . روشن می باشد که در همه فرهنگ ها ،ادراکات محیطی ،در تصمیم گیریهای شخصی ،تأثیر اساسی دارد (شکوئی،125:1378).

 2-7-مدل تحلیلی پژوهش

با مطالعه تحقیقات پیشین و ارائه دیدگاه های نظری، به نظر می رسد که می توان مجموعه ای از عوامل روانی– اجتماعی را در مطالعه ادراک محیطی جوانان، گرد هم آورد. متغیرهای جمعیت شناختی(جنس،  درآمدوشغل و سواد سرپرست خانوار، طبقه اقتصادی اجتماعی،تجارب سفر ،معدل درسی ،رشته ی تحصیلی )که در سه محیط (شخصی ،پدیداری و زمینه ساز )می باشند ،با متغیر های وابسته ی درک زیستی، درک اقتصادی، درک اجتماعی و فرهنگی ، مجموعه متغیر هایی هستند که در این مدل تحلیلی برای تحلیل ادرک محیطی جوانان ، به کار گرفته شده اند. مدل زیر نحوه ارتباط احتمالی بین متغیر ها را به تصویر می کشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه