تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری به صورت تصادفی و خوشه ای(براساس رشته تحصیلی ) بهره گیری شده می باشد به طوری که تمامی دانش آموزان شانس برابر ،برای انتخاب شدن در هر رشته تحصیلی  برای پاسخگویی به سوالات داشتند .

3-1-6-پایایی[1] و اعتبار[2] پرسشنامه

دانشمندان و محققان می گویند که بهتر می باشد اعتبار و پایایی معرف ها را قبل از انجام مطالعه ی اصلی ارزیابی نمود. بدین مقصود بایستی از آزمون مقدماتی سود جست و پرسش ها را برای نمونه ای مشابه نمونه اصلی اما کوچک تر از آن مطرح کنیم (دواس٬ 1382: 61).

پایایی: سنجشی دارای پایایی می باشد که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسانی برسد. چند روش جا افتاده در آزمون پایایی شاخص ها هست. اما بهترین این روش ها فقط برای سنجش پایایی مقیاس هایی اعمال می گردد که در آنها مجموعه ای از سؤال ها برای سنجش یک مفهوم هست تا معرف های تک گویه ای (دواس 1382٬ :62). شاخص پایایی کل٬ مقیاس آماره ای می باشد به نام آلفا که دامنه ی آن از صفر تا 1 می باشد. هر چه آلفا بیشتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. اندازه ی آلفا به پایایی تک تک گویه ها بستگی دارد. برای افزایش مقدار آلفا و در نتیجه افزایش پایایی مقیاس بایستی همه گویه های ناپایا را حذف نمود. به همین مقصود٬ در مرحله­ی پیش آزمون تعداد 40 پرسشنامه بین دانش آموزان شهرستان  توزیع گردید. سپس با مطالعه ضریب آلفای گویه های مربوط به هر یک از متغیرها و محاسبه ضریب آلفای نسبتا بالای آنها انسجام درونی گویه ها تأیید گردید.

[1]. Reliability

[2]. Validity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه