تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش، داده های حاصله پس از گردآوری٬ در نرم افزار SPSS مورد بازبینی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل های مورد نظر بر روی آنها انجام گردید. داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار تحلیلی یا استنباطی مورد پردازش قرار گرفتند.

آمار استنباطی برای استنباط و تحلیل خصوصیات یک جامعه ی آماری از روی نتایج نظاره شده از نمونه های منتخب از جامعه به کار می رود. در بخش آمار استنباطی از آزمون های زیر بهره گیری شده می باشد:

_ آزمون پارامتری T-Test تک نمونه ای ; به مقصود شناخت تفاوت معناداری بین گروهها

_ آزمون پارامتری T-Test زوجی ; به مقصود شناخت تفاوت معناداری بین دو گروه

_ آزمون پارامتری F یا تحلیل واریانس (ANOVA); به مقصود شناخت تفاوت معناداری بین بیش از دو گروه

_ آزمون (شفه[1]); برای سنجش اندازه همبستگی بین متغیرها

_ رگرسیون چند متغیره; جهت تبیین و پیش بینی روابط بین بیش از دو متغیر

-آزمون ناپارامتری یو من ویتنی[2]:جهت تعیین تفاوت سطح معناداری بین دو گروه

[1]Schffe

[2] Mann-whitny u

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه