تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

طی چندین سال گذشته، بشر ها، اکوسیستم ها را با سرعت و وسعت بیشتری در مقایسه با هر دوره ی زمانی در تاریخ بشر، تغییر داده اند.بشر در محیط زیست منجر به تغییر در اکوسیستم طبیعی، تخریب محیط زیست و تبدیل جاذبه های طبیعی به کاربری های مسکونی و صنعتی می گردد که دوری بشر از طبیعت رابه دنبال دارد. پس بشر برای بهره گیری از جاذبه های طبیعی، استراحت و تمدد اعصاب،دست به فعالیت هایی می زند که در ادبیات فارسی اکوتوریسم طبیعت گردی نام گرفته می باشد. اکوتوریسم، سفری به مناطق طبیعی و نسبتاً دست نخورده با موضوعات جالب و مخصوص برای مطالعه و لذت بردن از چشم اندازهای طبیعی و حیات وحش جانوری و گیاهی تعریف شده می باشد. پدیده ی مدرنی که، جنبه های فرهنگی منطقه را نیز مورد توجه قرار می دهد انگیزه اصلی آن ، نظاره و لذت از طبیعت و پدیده های طبیعی و فرهنگی بوده واز آن می توان به عنوان یکی از منابع جدید درآمد در راستا توسعه ی پایدار نام برد(شبیری و همکاران،1392). جریان های گردشگری، بر پایه مکان ها و تصاویر ذهنی آنها شکل می گیرد .تصویری که گردشگری از جهان ارائه می دهد منحصر به فرد و درعین حال به شدت ذهنی می باشد .از این رو یکی از روش های پرداختن به جغرافیای گردشگری ،مطالعه آن به عنوان تجلی مجموعه تصاویرذهنی می باشد که اجزای یک مکان گردشگری را تشکیل می دهد(ویلیامز[1]،1388: 184). گردشگری اکثرا پدیده ای بصری می باشد .با این حال کل فرایند های  تصویر سازی از مقصد ،تجربه درمقصد و یادآوری آن در مبداء،با عبور از فیلتر های فرهنگی فرد ،تعدیل شده و به لحاظ اجتماعی نیز کاملا ساختار مند می باشد. نوع نگاه ما به اماکن (و مناظر )گردشگری بخشی حاصل پیشینه های اجتماعی ،آموزشی و فرهنگی ماست(همان: 186). پژوهشگران زیادی درداخل و خارج ایران به مقوله گردشگری و اکوتوریسم  از جنبه های توجه و برداشت های ذهنی با در نظر داشتن پیشینه های اجتماعی ،آموزشی و فرهنگی افراد مورد مطالعه قرار دادند که بیشتر آنان به تأثیر این پیشینه ها در ادراک و توجه جامعه محلی به گردشگری و اکوتوریسم  اذعان کردند. لذا در نظر داشتن سوالات مطرح شده در طرح مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع،  و با نگاه به پژوهش های انجام شده  داخلی و خارج از ایران، می توان به جمع آوری اطلاعات و نظریه های مرتبط با موضوع پژوهش اقدام نمود که در فصل دوم به این مطالب تصریح خواهد گردید .

[1]– Williams.stephen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه