تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

گردشگری موضوع مورد مطالعه ی طیف وسیعی از رشته ها از قبیل :جغرافیا ،اقتصاد ،تجارت و بازاریابی ،جامعه شناسی ،بشر شناسی ،تاریخ و روانشناسی می باشد .ساختارهای ذهنی متفاوت میان رشته های علمی؛به صورت اجتناب ناپذیری منجر به تفاوت در دیدگاهها و اولویت ها می گردد .در حالی که همگرایی نسبی در تعاریف رسمی (که سازمان های گردشگری ،دولتها و مجامع بین المللی از قبیل سازمان ملل به کارمی برند )هست. درنتیجه  برداشت عمومی از گردشگرو فعالیت های گردشگری، می تواند کاملا متفاوت باشد (ویلیامز[1] ،1388: 3) .اکوتوریسم می رود تا در قرن بیست و یکم بسیاری از فضاهای جغرافیایی را تحت تأثیر قرار داده والگوی فضایی جدیدی را در مناطق گوناگون جغرافیایی ایجاد نماید. در سال های کنونی توسعه ی پایدار نیز به عنوان روشی نو مطرح شده تا جوامع بتوانند به آن وسیله درمورد ی سطح زندگی، عدالت اجتماعی و حفظ منابع بیاندیشند.اکوتوریسم از حیات وحش و منابع طبیعی بهره گیری ی غیر مصرفی به اقدام می آورد و غیر مستقیم به حفاظت از منطقه و بهبود وضع اقتصادی مردم محلی کمک می کند . اکوتوریسم یک رهیافت مدیریت یافته به کشور یا منطقه ی مورد نظر ارائه می دهد که  برای حفاظت از مناطق ، مشارکت ساکنین بومی، بازاریابی مناسب اماکن و … بسیج می شوند(تقوایی و همکاران ،1391 :158).آثار متعددی که تاکنون در زمینه ی طبیعت گردی به رشته ی تحریر درآمده اند،موید این مطلب می باشد که در مورد واژه ی طبیعت گردی ابهاماتی وجود داشته و دارد (فنل ،1388: 56).تنوع روشها مورد بهره گیری در تعریف طبیعت گردی ،به گونه طبیعی بستر مناسبی را جهت درک بهتر و جامع تر واژه ی طبیعت گردی فراهم می نماید (همان :66).پژوهشگرانی که در زمینه ی سازمان بندی تعاریف یک واژه فعالیت می نمایند ،اکثرا دو مسئله مهم یکی اینکه تعریف یک واژه بایستی در برگیرنده ی مجموعه ی کامل اصول و متغیرهای متناسب با آن واژه باشد و دیگری متغیر های خاصی که یک واژه رابهتر نمایش می دهند، مجزا و مشخص شونددر تعریف وارزیابی طبیعت گردی بهره گیری از این متغیر ها و اصول چه ساده و پیچیده ضروری می باشد (همان :69) تاکنون بیش از 85 تعریف از اکوتوریسم اظهار شده می باشد که 20 کلمه ی کلیدی در همه ی این تعریف نظاره می گردد. کلماتی را که اغلب در تعاریف اکوتوریسم اظهار می گردد ، به عنوان مثال:مناطق طبیعی (62.4٪) ، حفاظت (61.2٪)، فرهنگ (50.6٪)، منافع مردم محلی (48.2٪)، آموزش (41.2٪)، پایداری  (25.9٪) و اثرات (25٪).از کل تعاریف ارائه شده ،بیشترین آن در سال 1993 بوده می باشد. تعاریف طبیعت گردی (اکوتوریسم )که طی سالیان متمادی ارائه گردیده اند برجنبه های مختلف طبیعت ،ارتباط با افراد بومی ،حفاظت و طرفداری از منابع و غیره تاکید داشته اند(فنل[2]،2002: 14). در دهه ی اخیر به علت افزایش اندازه خسارات و صدمات وارد آمده برطبیعت ،حساسیت به ابعاد اکولوژیکی ی سفر و ارتباط گردشگری با محیط زیست بیشتر مد نظر حامیان طبیعت و صاحب نظران توسعه ی پایدار قرار گرفته می باشد (زاهدی ،1390: 89 ). برای تغییر این وضع ،مفهوم گردشگری بدیل ،مطرح شده می باشد . این اصطلاح انواعی از رویکردهای مربوط به گردشگری را پوشش می دهد که گردشگری در طبیعت و گردشگری زیست محیطی از آن جمله اند . در این دیدگاه اکوتوریسم  در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار می باشد (رضوانی ،1389: 21).

[1]-Williams

[2] -Fennell

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه