عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

به اعتقاد هتزر مفهوم اکوتوریسم در واکنش به رهیافت های نامناسب و منفی توسعه متداول و نادیده گرفتن ملاحظات زیست محیطی شکل گرفته می باشد (فنل،1388: 92 ).در تایید این مطلب “نلسون[1] نیز اعتقاددارد که ایده و مفهوم اکوتوریسم دارای پیشینه ای طولانی می باشد و به اواخر دهه ۱۹۶۰ م یعنی هنگامی که کارشناسان نسبت به برداشت بی رویه از منابع طبیعی نگران شده بودند باز  میگردد(فنل [2]،2002: 11). برای اکوتوریسم تعاریف متعددی ارایه شده می باشد. پیرس[3]، (1996) یکی از برجسته ترین استراتژی های برای توسعه پایدار دراقتصاد مبتنی بر صنعت گردشگری، اکوتوریسم می باشد. او یک تعریف ساده  ارائه می دهد : اکوتوریسم  سفر مسئولانه به مناطق طبیعی می باشد که حفاظت از محیط زیست و بهبود رفاه محلی مردم  می باشد .در تعاریف اکوتوریسم ،اغلب شامل اجزایی مانند حفاظت از محیط زیست ، فرهنگ، منافع مردم محلی ، اهمیت آموزش و پرورش، و پایداری می باشد. (هویمان[4] ،2013: 4).ویورو لاتو [5](2007 )در مطالعه جامع خود از پژوهش اکوتوریسم ، استدلال می کنند که تعاریف اکوتوریسم دارای سه معیار اصلی می باشد: (1) جاذبه ها بایستی اکثرا مبتنی بر طبیعت باشد (2) تعاملات بازدید کننده بایستی در یادگیری و یا آموزش باشد(3) اصول و شیوه های مدیریت ،بایستی مرتبط با  مولفه های زیست محیطی ، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و در جهت  پایداری باشد(والتر [6]2013 : 14).تعاریف اولیه اکوتوریسم، بیشتر متوجه برجسته کردن انگیزه درک و بهره گیری از ویژگی های طبیعی می باشد. تعریفی که از جانب مؤسسه ملی اکوتوریسم استرالیا ارایه شده می باشد چنین می باشد: توریسمی که با آموزش و آگاهی درمورد محیط زیست طبیعی توأم می باشد و به گونه ای مدیریت می گردد که از نظر اکولوژیکی، پایدار باشد. مسافرت مسئولانه و مبتنی بر اصول پایداری به نواحی طبیعی به مقصود بهره گیری معنوی و ارضای نیازها، شناخت و کسب آگاهی و تکریم به نظام ارزشها و مردم محلی توأم باشد و به محافظت از نواحی مزبور کمک کند (یحیی پور  ،1389 :2). عناصر مشترک  تعاریف اکوتوریسم ، مانند: الف) آموزش های زیست محیطی درجهت حفاظت محیط زیست. ( ب) آگاهی جوامع میزبان و کسب درآمد  اقتصادی با مشارکت مردم وتضمین  اثرات اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری.(ج) افزایش آگاهی زیست محیطی برای گردشگران وجوامع محلی(والتر ،2013: 16).

لارمن [7] در تعریفی از اکوتوریسم، آن را نوعی گردشگری طبیعت گرا دانسته می باشد که طی آن، گردشگران به خاطر یک یا شماری از ویژگیهای تاریخ طبیعی، به یک مکان جذب می شوند. انگیزه این نوع از مسافرت می تواند آموزشی، تفرجی و کسب هیجان باشد(کریم پناه ،1382: 43).

[1] Nelson

[2] Fennell

[3] Pearce

[4] Hoyman

[5] Weaver & Latv

[6] Pierre G Walter

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] laarman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه