عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف گردشگر و اکو توریست[1]

بازدید کننده بین المللی :به فردی اطلاق می گردد که به کشوری غیر از کشور خود (که درآن ساکن می باشد )و بیرون از محیط زندگی دائم خود برای مدتی کمتر از 12 ماه مسافرت کند و هدفش به گونه کلی چیزی غیر از انجام فعالیت اقتصادی سود آور در کشور مورد نظر باشد.

بازدید کننده ی داخلی :هرفردی ساکن کشور که به مکانی درون کشور اما خارج از محیط زندگی معمول خود کمتر از 12 ماه مسافرت می کند و هدفش به گونه عمده چیزی غیر از انجام فعالیت سود آور در مقصد مورد نظر می باشد .

بازدید کننده بیش از یک شب : هر فردی که حد اقل یک شب در مکان عمومی یا خصوصی در محل مورد نظر اقامت می نماید .

بازدید کننده ی یک روزه : هر فردی که شب را در مکان عمومی یا خصوصی کشور مورد نظر نمی ماند که شامل مسافران دریایی تفریحی می باشد(گی[2] و همکار ،1382: 22،25).

کوهن[3] (1972)گردشگران را بر مبنای نوع ارتباط شان با کشور میزبان وموسسات مرتبط گردشگری به چهار گروه تقسیم می کند :

1-گردشگرانی که در گروه های سازمان یافته ی گردشگری متمرکز شرکت می نمایند .

2-گردشگرانی که به صورت انفرادی به گردشگری متمرکز می پردازند

3- کاشفان

4- ماجراجویان یا افرادی که در جستجوی حوادث غیر مترقبه می باشند . (فنل[4]  ،1388 :89).

افرادی هستند که در جهت بهره گیری از طبیعت، از مرحله علاقه ساده به طبیعت فراتر رفته و پا در عرصه شناخت راز ها و زیبایی های عمیق آن می گذارندو به چالش های فکری و فیزیکی می پردازند، به دیگر  سخن، هر کسی که به طبیعت سفر می کند، الزاما اکوتوریست نمی باشد.اکوتوریست، عرصه های طبیعی را از دیدگاه جهانی، خانه همه واز منظر محلی فقط خانه ساکنین آن می داند.یک اکوتوریست خود را مسئول: 1- مراقبت از طبیعت 2- احترم به فرهنگ بومی می داند.  فعالان شاخه اکوتوریسم یا اکوتوریست ها، برخلاف دیگر شاخه های توریست، با گروه های کوچک و با راهنمایان متخصص به مسافرت می پردازند.اکوتوریست ها بر مبنای اندازه تجربه-درجه پویایی و تحرک و وضعیت به سه دسته اصلی تقسیم می شوند1- آزاد 2- سازمان یافته3 -علمی  دانشگاهی (یحیی پور ،1389:3).اکوتوریست کسی می باشد که برای بهره گیری از طبیعت با چالشهای فیزیکی و فکری می پردازد و دارای ویژگی زیر می باشد . در جستجوی تجربه علاقمند به تعامل با مردم بومی و ناراحتی سفر را تحمل می ‌کند مشارکت فعال دارد . کالوین[5] به واژه اکوتوریست علمی تصریح می کند و ویژگی هایی را برای او برمی شمارد:

[1] Ecotourist

[2] Gee.chuck.y

[3] cohn

[4] -Fennel

[5] -Colvin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه