عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم نظری ادراک زیستی

منابع طبیعی یک منطقه بایستی برحسب اندازه حساسیت و اهمیت زیست محیطی آن تعریف گردد .اصولا بازدید از مناطق بکروست نخورده باعث ایجاد نوعی تغییر در طریقه عادی حیات گونه های زیستی اعم از جانوری و گیاهی در آن منطقه می گردد(زاهدی ،1390: 156).هانتر و گرین [1](1995)ترازنامه اثرات زیست محیطی گردشگری را در 5حوزه ی اثر تنوع زیستی ،آلودگی ، اساس منابع محلی ،تغیرات ساختاری و فیزیکی تقسیم نمودند.(میسون ،96)

3-2-2-مفهوم عملیاتی ادراک زیستی:

دراین پژوهش براساس ترازنامه ی هانتر و گرین[2] سوالات پرسشنامه مربوط به درک زیستی از شماره 1 تا 14تنظیم شده می باشد که سوالات ا تا 5 مربوط به درک تنوع زیستی، که شامل کشتن حیوانات ،مزاحمت و محدویت زیستگاه و تغیر عادت غذایی جانوران و ازبین رفتن گونه ها جانوری می گردد. سوالات 6تا10مربوط به درک آلودگی که شامل آلودگی هوا ،آلودگی منابع آب ،انباشت زباله ،آلودگی صوتی ،ابتلا به بیماری می باشد و سوالات 11تا که 14 که شامل ،تغییر کاربری زمین ،فرسایش خاک ،افزایش مصرف سوخت محلی ،کاهش منابع محلی ،مربوط به درک اساس منابع محلی می باشد، که هر کدام با گزینه های کاملا مخالفم ،مخالفم ،تا حدودی ،موافقم ،کاملا موافقم به ترتیب براساس ارزش سوالات با نمره های (5، 4، 3، 2 ،1)ارزش گذاری شدند . از آنجا که در سوالاتی که بهترین پاسخ آن گزینه ی کاملا مخالفم  باشد ،طریقه کد گذاری بایستی برعکس  باشد ،یعنی به گزینه ی کاملا مخالفم کد 5و به گزینه ی کاملا موافقم کد یک می دهیم (بایزیدی و همکار ،1391: 24).به این ترتیب دانش آموزانی که گزینه کاملا مخالفم را انتخاب کنند ومیانگین نمره را به طرف یک باشد، ادراک زیستی بیشتری دارند .

[1] Hunter&Green

1-Hunter&Green

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه