عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

ادراک حسی تأثیر روشن وقایع در تحلیل فضایی از فعالیت های انسانی را بر عهده دارد و بعنوان اساس مطالعه های جغرافیایی  بشمار می آیند(شکویی 1378: 118). رایج ترین رویکرد به ارتباط فضا و بشر یا محیط و اجتماع، الگوی ادارکی- شناختی- انگیزشی می باشد که واکنش های ادراکی به محیط ادراک فضایی را مطالعه می کند .هدف مطالعه این موضوع می باشد که بشر چگونه محیط را می بیند،درک می کند ، احساس می کندو به آن واکنش نشان می دهد. بدین معنا که بشر چگونه محرکهای محیطی محیط خوب یا بد را درک و سازماندهی می کند ، حالات عاطفی و انگیزشی احساسات مثبت و منفی مرتبط با محرک های یاد شده چه هستند؟ و واکنش های شناختی تصورات ذهنی یا برداشت های خوشایند و ناخوشایند به محیط چگونه شکل می گیرند؟ لذا این الگو بشر را موجودی درونگرا می داند که دارای پردازشگر درونی و بیشتر به تحلیل فرایندهای درونی و ذهنی بشر در محیط توجه دارد تا واکنش های رفتاری عیان و عینی آن. بدیهی می باشد فرایندهای ذهنی و درونی نهایتا در قلمرو فردی و عرصه های جمعی بازتاب رفتاری پیدا می کنند و بدین ترتیب از ذهنیت به عینیت درمی آیند. (علی اکبری ،1385 :145 ).لذا در این پژوهش براساس رویکرد ادراک محیطی در جغرافیای رفتاری عملکرد اکوتوریسم را مورد مطالعه می گردد تا از نگاه وادراک جوانان به چگونگی ادراک این طیف از افراد جامعه ی محلی به عملکرد اکوتوریسم پی برده گردد . آغاز مفهوم ادراک و عوامل موثر بر ادراک اظهار می گردد .سپس  تعاریف ادراک محیطی و نظرات جغرافیدانان در ادراک محیطی اظهار می گردد .

2-5-1-مفهوم ادراک

2-5-1-1-ادراک در فرهنگ فارسی

در لغت نامه ی دهخدا ادراک، به معنی در رسیدن ،دریافتن اشیاء غیر محسوس،فهم ،تعقل ،آمده می باشد . ادراک ازنظر حکما به دو قسم می باشد :1)حاصل شدن صورت چیزی در ذهن و نفس ناطقه 2)تمثیل و حاضر کردن حقیقت چیزی در ذهن بدون حکم بر اثبات یا نفی آن و آنرا را تصور گویند .ادراک شامل 4قسم احساس ،تعقل ،تخیل و توهم می باشد.همچنین به معنی صورت حاصل از چیزی نزد عقل اعم از اینکه شی ءمجرد و یا مادی باشد(دهخدا: 1567).درفرهنگ معین ادراک به معنی فهمیدن ،دریافتن ،به رسیدن ،آمده می باشد و همچنین عبارت می باشد حصول صورت اشیا در نزد عقل می باشد .(معین ،1342: 180).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه