عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

ادراک یک فرایند اگاهی می باشد که در نتیجه ی اطلاعات دریافت شده از دنیای و اقعی (محیط طبیعی و انسانی )به وسیله دریافت کننده های ادراکی در ذهن فرد ضبط میشود ،سپس در ارتباط با دخالت عوامل گروهی و فرهنگی و قومی اشخاص و همچنین دخالت و خصوصیات ساختار فردی انها نظیر پایگاه اجتماعی اقتصادی ،سن ،جنس ؛تعلیم و تربیت،شغل ،تجربه،عامل ترس و رنج و امید ،مدت اقامت دریک محل ،استعداد های ذهنی ،سیستم های شخصیتی و انگیزه و احساسات  نقشه های ذهنی فرد را سامان دهی می کند . نقشه های ذهنی نمودی از اگاهی یا تصویری از یک مکان و یا یک محیط  می باشد که به عنوان نماینده ی سازمان یافته از واقیعت در مغز یک فرد بسط یافته وبه عنوان نتیجه ی از اطلاعات که دریافت گردید محفوظ و قابل احضار و تفسیر شده می باشد. نقشه های ذهنی به نوبه خود به روی تصمیم گیری و انتخاب فردی تاثیر می گذارد ودر نهایت رفتار شخص را تعیین می کند (بهفروز ،1374: 34). ادراک، ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻌﺒﯿـﺮ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﺤـﺮک را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ادراک، ﺗﻌﺒﯿـﺮ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ. ادراک، ﺗﺼﻮﯾﺮی وﯾﮋه از دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷـﺪ . ادراک، ﻣﻌﻤـﻮﻻً  داده ﻫﺎی ﺧﺎم را از ﺣﻮاس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ داده ﻫﺎ را ﺗﺼﻔﯿﻪ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادراﮐﯽ ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺣﺴﯽ “واﻗﻌﯽ” ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﯾﺎ از آن ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(حمیدی زاده ،1388 :4) ادراک حسی یک فرایند ذهنی می باشد که که از طریق آن ،اطلاعات مورد نیاز گردآوری می گردد ،نظام می یابد و معنی دارمی گرددودر جریان این فرایندذهنی سه عامل محرک داخلی ،حالت عاطفی – هیجانی ،تمایلات فکری و نگرشها تاثیردارند (شکویی ،1378 :118).

2-5-1-3-رویکرد های ادراک و شناخت

محوریت نحوۀ ادراک طبیعت درمحیط بر سه رویکرد کلی دلالت دارد که مواضعی یکسان با نحوۀ بیانی متفاوت میباشند. رویکرد نخست ادراک طبیعت را مشتمل بر ادراک حسی و ادراک ذهنی می داند. ادراک حسی بر زیبایی شناسی بصری و ادراک ذهنی بر زیبایی شناسی نمادین، معانی نمادین و معانی ضمنی در ارتباط با مکان دلالت دارد. رویکرددوم ادراک طبیعت در محیط را شامل سه وجه ادراک مستقیم، ادراک غیر مستقیم و ادراک نمادین می داند . دراین ارتباط ادراک مستقیم بر حضور مستقیم عناصر طبیعی در محیط، ادراک غیرمستقیم بر جنبه های تاریخی و فرهنگی همچون تداعیها در محیط و ادراک نمادین بر تعاملات متعالی بشر و عناصر طبیعی در محیط دلالت دارد. (براتی، 1385 :34).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه