عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعاریف ادراک و شناخت

در قدیمی ترین نظریه هادرباره ی شناخت و ارزش آن به آرای «سوفسطاییان»بر می خوریم که درمورد ی امکان کشف حقیقت ،شک و تردید بسیار داشته اند .تمامی فلاسفه سوفسطایی براین عقیده بودند که معلومات ما از جهان اعتباری ندارد و تمام ادراکات انسانی حتی بدیهیات اولیه ،باطل و خیال محض می باشد. در یونان باستان فلاسفه ای همچون سقراط و ارسطو با اظهار اینکه بشر می تواند با نیروی عقل واستعدادی که دارد واقیعت جهان خارج را آنچنان که هست دریابد و اگر فکر خود را صحیح به کار بندد به درک نایل می گردد.(ایروانی و همکار ،1387: 6). تجربه گرایی [1]شاخه ای از شناخت شناسی می باشد که بر اهمیت “آزمایش” و “تجربه” در جهت کسب دانش تاکیدمی ورزد.تجربه گرایی می گوید که منشا دانش در تجربیات (آزمایشات) و ادراکات حسی نهفته می باشد.منشا این تفکر را در فلسفه جدید بایستی “فرانسیس بیکن” [2] دانست .جان لاک[3] می گوید :ادراک تامل و تعقل تصورات حاصل از تجربیات حسی می باشد.(رفیع پور،1387: 16) .ابن سینا در تعریف ادراک می گوید :تشخیص صورت اشیای خارجی به کمک دستگاههای حسی را ادراک حسی ،و در پیدا نمود کلیات و مفاهیم بوسیله عقل را ادراک عقلی می گویند .غزالی می گوید :ادراک ،حصول صورت چیزی در ذهن بشر می باشد(ایروانی 1387: 14).مفهوم ادراک دارای ابعاد وسیعی می باشد . ادراک در روانشناسی امروز به معنی فرایند ذهنی و روانی می باشد که گزینش و سازماندهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخش به آنها را به گونه ای فعال به عهده دارد . به بیانی دیگر پدیده ادراک ،فرایند ذهنی که در طی آن تجارب حسی معنی دار می شوند و از این طریق بشر روابط امور و معانی اشیا را در می یابد و (ایروانی و همکار  ،1387 :32). از نظر کولی[4] ،ذهن پدیده ای اجتماعی می باشد که در پویش اجتماعی تکوین می یابد.ذهن صرفا یک پدیده ی زیستی و اندامی نیست ،بلکه پدیده ای می باشد که در طریقه تجربیات اجتماعی افراد شکل پذیرفته ،توسعه و غنی تر می گردد .ذهن مخزنی می باشد از تجربیات زندگی توسط بشر ،وتفکر و اگاهی ،به شکلی طبقه بندی شده می باشد که قادر به کنترل تحرکات و اعمال بشری می باشد(توسلی،1380 : 297).ادراک ،تنها یک پدیده روانی و فیزیولوژیک نیست ،بلکه یک پدیده روانی ،اجتماعی نیز هست . توجه ،پیشداوری ها ،فکر و قالب ارزشهای فردی همه از عوامل تعیین کننده ادراک اجتماعی هستند . هریک از افراد گروههای اجتماعی با بهره گیری از اطلاعاتی که از چارچوب مرجع ،تجربیات گذشته ،هنجارهای ،ارزشهای گروه بدست آورده می باشد،عوامل اجتماعی و یا شخصی را در ارتباط با خود ودر موقیعت خاصی ادراک می کند .(همان ،207) . ادراک در روانشناسی امروز به معنی فرایند ذهنی و روانی می باشد که گزینش و سازماندهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخش به آنها را به گونه ای فعال به عهدده دارد(فیضی ،1388 : 21).

[1]– empiricism

[2] -Francis Bacon

[3]– John Locke

[4]– C.h.colly

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه