عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد اپلیارد[1] به ادراک محیط شامل ادراک عملیاتی ، ادراک استنباطی  و ادراک عاطفی  می باشد که در ارتباط با ادراک طبیعت در محیط بشر ساخت قابل توجه می باشد.1) حالت “واکنشی- عاطفی[2] افراد نسبت به محیط ، در این حالت  که دربرگیرنده واکنش های عاطفی تلقی و تداعی معانی محیط به مثابه محرکی ،جهت برانگیختن احساسات می گردد.

2) حالت عملیاتی[3]:  حالتی می باشد که غالباً توسط افراد در زندگی روزمره به کار گرفته می گردد، نظیر تردد از مکانی به مکان دیگر جهت انجام عملکرد خاصی همچون کار، ملاقات و …

3)حالت استنباطی[4]: در حالت استنباطی افراد برای طرفداری از فعالیت های عملیاتی واکنشی- عاطفی خوددر جستجوی کسب اطلاعات از محیط و نهایتاً فهم معنی آن هستند . در این وضعیت اطلاعات استنباط شده  موجب روشن گردیدن هویت فردی و جمعی محیط و جامعه مرتبط با آن و نهایتاً تعریف حس مکان می گردد(دانشگرمقدم،1389: 29).

:«اﻳﺘﻠﺴﻮن[5]» ﺑﻌﺪ ادراﻛﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ : اﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﺳﻨﺠﺸﻲ ، ﺗﻔﺴﻴﺮی  ، ﻋﺎﻃﻔﻲ ازنظر

بعد شناختی :ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس و ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﺲﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ : ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراک ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ادراک ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮدﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮی : ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﺎ ﺗﺪاﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ایﻛﻪ، در ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻣﺤﺮک ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺠﺸﻲ : ﺷﺎﻣﻞ ارزشﻫﺎ و ﺳﻼﻳﻖ ﺑﻮده و ﺧﻮب و ﺑﺪرا ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. (براتی،1390: 22 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5-2-عوامل موثر در ادراک

در ادراک محیط متغیر ها و عوامل زیادی تأثیر دارند .در ادراک محیط  دیدگاهها متغیر می باشد وفرد در فضا حرکت می کند . با در نظر داشتن اهداف کاربردی خاص با محیط روبرو می گردد . به گونه مثال ،بشر به یک واحد محیطی به عنوان پارک یا فضای تفریحی می نگرد و به محیط دیگر فضای آموزشی ودرهردو مورد واز هریک انتظار ی خاص دارد (مرتضوی ،1380: 72).برداشت های هر فرد از فضا با طبقه ی اجتماعی ،اقتصادی و موقیعت فرد در فضا ارتباط دارد .ویا باز تاب های اقتصادی و اجتماعی و روانی افراد سازنده ی اشکال مختلف فضا می باشد (پور احمد ،182: 182).عوامل موثر در ادراک به سه نوع زیر تفکیک می گردد :

1)عوامل  روان شناختی  و فردی  (زمانی که ما غمگین هستیم ،محیط را غمگین و ناشاد ادراک و استنباط می کنیم.2 )عوامل فیزیکی(کلاس پرجمیعت مارا نارحت و ازار می دهد) .3)عوامل فرهنگی (مرتضوی ،1380: 72).

[1] Donald Appleyard

[2] -emotionalmode

[3] -operational mode

[4]  – inferential mode

[5]-Ittelson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه