تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

-مهاجرت یا جابجایی پرندگان آبزی در دریاچه یا برکه های پشت سد از طریق مزاحمت قایق های بادبانی، ماهیگیری و شنا و…؛

-خسارت وسایل نقلیه تفریحی بر تپه های ماسه ای ساحلی

-اختلال در رفتار طبیعی در اثر تغذیه دستی مصنوعی؛

-افزایش ضریب آسیب پذیری گونه های مختلف نسبت به حیوانات رقیب و دشمنان طبیعی ازطریق مزاحمت های بازدیدکنندگان

-تشدید شکار برای جمع آوری یادگاری؛

-صدمه وارد کردن به پرندگان و جوجه های آنها از طریق شکار پرندگان مادر؛

-مسمومیت پرندگان آبزی از طریق سرب قلاب های ماهیگیری

لذت جویی از مناظر طبیعی گرچه به ظاهر ،اثرات نامطلوب کمی بر محیط و حیوانات اطراف دارد اما این تفریح نیز خود به خود می تواند موجب اختلالاتی از قبیل زیان رساندن به خاک و پوشش گیاهی از طریق تعداد تراکم افراد یا ایجاد ساخت و سازهایی جهت فراهم کردن امکانات توریستی گردد
(کریم پناه،1382: 32).

2-4-2-اثرات اقتصادی

یکی از حوزه هایی که بیشترین اندازه پژوهش را در زمینه ی گردشگری داشته می باشد ،حوزه ی اثرات اقتصادی می باشد ،می توان اثرات اقتصادی گردشگری را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم بندی نمود . بیشتر این تحقیقات غالبا توسط اقتصاد دانان صورت گرفته و بر اثرات درآمد واشتغال تمرکز داشته می باشد. در ارتباط با اثرات اقتصادی معمولا نکات زیر به عنوان اثرات مثبت در نظر گرفته می شوند :کمک به افزایش در آمد ارزی، کمک به درآمدهای دولتی،  اشتغال زایی  کمک به توسعه ی منطقه از محل ورود گردشگران به سرزمین مقصد ،دولتهای مقصد درآمد ها و منافع مستقیم و غیر مستقیمی کسب می کنند (رنجبریان و همکار ،1384 :138). یکی از بزرگترین معضلات، با اقتصاد مبتنی بر گردشگری، خروج درآمدهای محلی به شرکت های خارج از جامعه  که معمولا شرکت های بزرگ بین المللی هستند، می باشد. ثروت تولید شده توسط گردشگران از اقتصاد محلی مکیده شده و به شرکت های سرمایه گذاری خارجی تعلق می گیرد .این شرکت ها با سرمایه گذاری هایی مانند هتل ها و یا خطوط  هوایی با گذشت زمان، از سود زیادی می توانند بهره گیرند و سبب انحراف درآمد و در نهایت به طرز چشمگیری بالا بردن هزینه زندگی برای ساکنان محلی می شوند (هویمان[1] ،2013: 13).غالبا اثرات مثبت اقتصادی ،مهمترین نوع اثرات گردشگری را در کشور های درحال توسعه را تشکیل می دهند و از این رو در توسعه ی گردشگری بسیار موثرند.تا کنون بیشترین پژوهش ها در عرصه ی گردشگری، در زمینه ی اثرات گردشگری صورت گرفته می باشد،که در این بین سهم اثرات اقتصادی از دیگرانواع بیشتر می باشد(میسون ،1387 :69). توسعه و مدیریت اکوتوریسم به گونه ای که با محیط سازگار باشد و بـه افـت کیفیـت آن نیانجامـد ، عامـل اساسی در دستیابی به توسعه پایدار به حساب می آید. که از موارد آن می توان آثار اقتصادی ، را نام برد. ظهور اشکال جدید شغلی به ویژه برای زنان و جوانانی که چندان بـه امـور کـشاورزی علاقمنـد نباشـند . همچنین ایجاد مشاغل مکمل برای جوانان روستا از قبیل : کـار در مـساکن تهیـه شـده بـرای گردشـگران و بازدیـدکنندگان ، تهیه خرید و لوازم مورد نیاز آنها اعم از خوراکی و غیره و برای زنان روستائی : تهیه و تولید صنایع دستی، لوازم زینتی ، تهیه فرآورده های دامی و … و فروش آن، از طریق اشتغالهای زیر اشتغال مستقیم: اشخاصی که در موسسات توریستی از قبیل هتلها، رستورانها، فروشگاههای توریستی و دفـاترسیاحت به خدمت اشتغال دارند. به تعبیری دیگر نیروی انسانی که تأثیر مستقیم دارند.

[1] Hoyman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه