تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر تفاوتهای فردی در ادراک

نظام هر فرد خاص او می باشد ،زیرا ادراک فرد تنها مربوط به محرک های فعلی و پاسخ های فوری نمی گردد . بلکه در ان نظام تجارب قبلی فرد ،واکنش ها ی دفاعی او ،نیاز ها و انگیزه ها ی فرد دخالت دارد . داشتن آمادگی قبلی می تواند در سرعت ادراک افراد موثر افتد  یا انتظار که نوعی  پیش داوری اولیه می باشد در ادراک بعدی فرد موثر می باشد ،در اموری که پیشداوری مثبت باشد ادراک آسان می گردد.اما پیشداوری منفی ادراک را دشوار می کند . پیش داوری ها طرح های ذهنی قبلی ما هستند که ناشی از تجربیات گذشته می باشند ،وقتی فردی در امری دچار تردید می گردد انتظارات قبلی او وتجارب گذشته ،احتمال پاسخ غلط یا صحیح را به وجودمی آورد (ایروانی،1378 :146).

ادراک محیطی

ادراک محیطی هسته ی مرکزی بسیاری از تحقیقات جغرافیای رفتاری بوده می باشد . واژه ادراک به گونه کلی تجربه ی مبتنی بر شعور که معنا و یا اهمیتی را دریافت کرده ،می باشد .اصطلاح ادراک در علم جغرافیا ،اکثرا به عنوان فهم وتفسیر ذهنی در جایگاه ها یا عارضه های قابل رویت دریافت شده از طریق حواس پنچگانه بشر می باشد .ادراک محیطی با شناخت بشر از محیط همراه می باشد(بهفروز ،1374: 38). واژه ی محیط[1] که ریشه آن مربوط به قرن هفدهم واز واژه فرانسه[2] می باشد. محیط عبارت می باشد از (مجمو عه ی شرایط خارجی که موجود زنده یا جامعه را احاطه کرده و به نحوی در رفتار و فعالیت های آنها موثر می افتد محیط خوانده می گردد .(شکویی ،1378: 114).رفتار محیطی فرد تحت تأثیر ادراکات محیطی و باورهای اوست و تصمیم های فرد دقیقاً بر اساس واقعیت های محیطی اتخاذ می گردد. پس، برای درک چرایی استقرار گروه های فرهنگی در محیط طبیعی شان، جغرافیدانان نه فقط بایستی از خصایص محیط مربوطه آگاه باشند، بلکه همچنین بایستی با نحوه توجه واجدین فرهنگ نسبت به محیط طبیعی نیز، اطلاع داشته باشند.(جردن ،1380 :32). زمانی که اطلاعات مختلف بشر را محاصره می کند، او منفعلانه آنهارا نمی پذیرد، بلکه به گزینش آنها می پردازد؛ زیرا مغز گنجایش تمامی اطلاعات محیطی، توانایی و انرژی لازم برای چنین کاری را ندارد. بایستی توجه داشت که هر محیطی براساس یک سری بنیان های استوار فرهنگی شکل گرفته می باشد. پس نمی توان انتظار داشت که از محیطی که در نظر شهرساز و معمار مطلوب، زیبا و کارآمد قلمداد می گردد، سایر افراد آن جامعه نیز تعبیر و تفسیری مشابه داشته باشند. زیرا بشر برای معنا دادن و تفسیر اطلاعات محیطی به تجارب و دانش قبلی خود بسیار وابسته اند لازم می باشد بدانیم ادراک محیط مصنوع، به اندازه زیادی نسبی می باشد؛ زیرا دانش محیطی امری نسبی می باشد و اگر این نسبیت از چشم ناظر و بهره بردار دور بماند، چه بسا تأثیر عناصر محیط موجب برداشت، معنا و رفتاری گردد که مورد نظر مدیران، برنامه ریزان و طراحان محیط نبوده می باشد(براتی ،1389 :32) .

[1] -Environment

[2] -Environ

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه