عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه روانشناسی بوم شناختی گیبسون[1] :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درنظریه گیبسون، فرض بر این می باشد که ادراک بیننده، از قابلیتهای نهان عناصر منظر، به پیشینه های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و مذهبی او نیز برمی گردد. لذا نظریه گیبسون خاستگاه روانشناسانه دارد و از همین جایگاه می باشد که به محیط می نگرد، گرچه ادراک مستقیم محیط نیز در آن ریشه کرده و روان و محیط مانند جان و جسم، کالبد و معنی و نظر و منظر را درهم آمیخته می باشد و به هردو در عین دوگانگی، ماهیتی یکسان می بخشد. لذا در بسط نظری گیبسون گفته شده می باشد که قابلیتً های محیطی صرفا به عناصر آن معطوف نیست، بلکه بسترهای انسانی مانند فرهنگ و اجتماع را نیز دربرمی گیرد.
(شرقی ،1390: 34)

2-6-2-5-مکتب گشتالت

رویکردی به ادراک فرم و ارتباط شکل- زمینه در فرآیند ادراک دارد. بر این عقیده می باشد که ادراک کلی در همان لحظه نخست، در مورد منظری خاص مثلاًیک گل در مغز شکل می گیرد. زیرا در عالم، اشکال اولی های وجوددارند که با اشکال موجود در عقل ذهن بشر متناسب هستند. پس ازوصول اطلاعات جزءبه جزءاز منظر خاص  به مغز، عقل وشعور بشر وارد اقدام می گردد و با بهره گیری از قوانین تداعی معانی که از قبل به آن آگاه بوده و با اطلاعاتی که از قبل در مورد شئ دیده شده، داشته ، کل را ادراک می کند
(کاظمی،1392: 78).

[1] Gibson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه