تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

گونه های اکوتوریسم

انجمن جهانی اکوتوریسم[1] نیز انواع گرایش های عمده گردشگری مانند اکوتوریسم را به تبیین زیر تعریف کرده می باشد.

1-گردشگری پایدار :نوعی گردشگری که منطبق با نیاز های جاری مناطق گردشگری و جامعه ی میزبان می باشد .ودر عین حال فرصت های اینده را حفظ می کند و ارتقا می بخشد .

2- اکوتوریسم –مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی که مضمن حفظ محیط زیست و ارتقای مردم محلی باشد 3-گردشگری مبتنی بر طبیعت :هرنوع گردشگری می باشد که محیط زیست طبیعی را به دلیل جذابیت فضا های آن در درجه ی اول اهمیت قرار می دهد .

4 -گردشگری ماجرا جویانه که نوعی گردشگری مبنی بر طبیعت که عنصر خطر پذیری ،سطح بالایی از تقلای جسمانی ونیاز به مهارت وتخصص را می طلبد .

5-زمین گردشگری -6گردشگری مسئول -7 گردشگری طرفدار تهی دستان -8گردشگری انبوه یا توده ای 9- گردشگری الکترونیک (رضوانی،1378: 32).

نوع شناسی دیگر از اکوتوریسم مبتنی بر فعالیت های و بر اساس انگیزه  می یابد و بعضی از سازگاری میان نوع شناسی محقق و مخاطب ازاکوتوریسم با هم تداخل دارند مجموعه ها عبارتند از ، راه پیمایان و گردشگران ، و نوع شناسی از فعالیت های اکوتوریسم و انگیزه تم های شایع عبارتند از پرندگان و حیات وحش ، محیط طبیعی ، مناظر فرهنگی) . با در نظر داشتن رویه های مختلف ،هوبرت [2](2010) پیشنهاد ‘ مبتنی بر محصول ” نوع شناسی از انگیزه و ارائه خدمات ، متشکل از 16 مختلف انواع ایده آل برای گردشگری بر مبتنی طبیعت – بهره گیری می کنند(والتر[3] ،2013: 17).

[1] The International Ecotourism Society(Ties)

[2] -Hubert

[3] -P.G. Walter

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه