عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه جغرافیدانان رفتاری

ازدهه ی1930مکتب امکان گرایی یا اختیار ،با تاکید برآنکه بشر به عنوان یک عامل فعال ومختار می تواند محیط را از طریق برقراری سازگاری های خود با آن مورد بهره برداری قرار دهدتاسیس وارائه گردید .از نظر ویدال دو لابلاش [1]،بشر در محیط طبیعی پیرامون خود فعال می باشد. جان رایت[2]  رییس وقت جغرافیدانان امریکا بر این نکته مهم تاکید نمود که ما درمورد محیط بیشتر بر اساس باورها و عقایدمان اقدام می کنیم تا اطلاعات عینی مان(پور احمد ،164:1388). دهه ی1970 مقارن با آغاز دوره پست مدرنیسم را می توان عصر توسعه های جدید و مطالعه های منحصرا ادراکی در نظام جغرافیای انسانی و سطوح علمی دانشگاهها ی دنیا دانست .هر چند از دهه ی 1950 توجه جغرافیدانان به اگاهی محیطی مردم و رفتار بشر در محیط، پا به پای دیدگاههای فضایی با تاکید بر روانشناسی گشتالت شروع شده بود (همان منبع ). در زمان ما مطالعات مربوط به ادراک محیطی و جغرافیای رفتاری در چهار قلمرو اصلی انجام می شود: رفتار انسانی و معرفت فضایی،بشر-محیط و اندیشه اکولوژیک ،مطالعات تطبیقی فردی اجتماعی و فرهنگی، ادراک چشم انداز و تجربه. (شکوئی،140:1378). پکیون[3] یکی از صاحب نظران جغرافیای ادراکی رفتاری اظهار می دارد که انسانها در ادراک محیط خود بیشترذهنی  (فاعلانه )هستند تا عینی (مفعولانه )به این ترتیب انسانها در محیط عمدا بر اساس اعتقادات شان اقدام می کنند تا براساس اطلاعاتی که اکثرا عینی اند .(بهفروز، 34:1374 ).دیوید لاونتال[4] از نمایندگان مکتب جغرافیای رفتاری ،عقیده دارد که هر فردی ،شخصا مجموعه ای از شناخت و ارزشهای محیطی را دارا می باشد که جغرافیای شخصی او به شمار می رود بدینسان که هر یک ازما با تصویر ذهنی خاص خود ،دارای جهان های منحصر به فردی می باشیم که از اگاهیها ،تجربیات پایگاههای اجتماعی-اقتصادی ما شکل می گیرد ( شکوئی، 115:1378 ).

[1] Vidal de la Blache

[2]John Wright

[3] Pacion

[4] David Lowenthal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه