عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

داونز واستی[1] از محققین مکتب جغرافیای رفتاری می گویند :ادراک محیطی در ذهن ما ،در شکل تصویر های ذهنی محیطی ویا نقشه های شناختی ذخیره می گردد . این نقشه ها در زندگی کارکردهای دو گانه ای دارند :1- مسائل مکانی-فضایی را حل می کند 2-رفتار محیطی را هدایت می کنند گفتنی می باشد که کنش متقابل میان ادراک ورفتار فضایی را ارزشها ی افراد کنترل می کنند .(شکوئی،128:1378). ویلیام کرک[2] در مطالعات جغرافیایی، به ارزشها ،واقیعتها ،کارکرد ها ،عملکرد ها ،فرایند ها ،و پراکندگی ها اعتبار علمی قایل می گردد .چنین نظری ،مارا با تجربیات ذهنی مردم و قرار دادن تأثیر مردم در داخل محیط فیزیکی، جغرافیایی و اجتماعی اشنا می سازد .در واقع ویلیام کرک به مطالعه ان چنان محیطی می پردازد که دران جغرافیدانان به مفهومی کردن – اندیشه ای کردن روابط میان جهان های درونی و بیرونی می پردازد. (همان ،133).گالج وبراون [3]در سال1972 پنج حوزه مطالعاتی را درجغرافیا مطرح کردند که یکی از آنها پژوهش درمورد ادراک ،تاکید بر ادراک حوادث طبیعی ،شکل گیری صورت ذهنی و نقشه های ذهنی بود .گالج،وسایل ارتباط جمعی را مهمترین منبع اطلاعات و تجربه می شناسد ومعرفت محیطی را در مطالعه اطلاعات ذهنی ،تصویر های ذهنی تاثرات و باور ها جستجو می کند بدانسان که مردم از محیط در پیدا نمود می کنند .(همان ،138).

کورت کافکا[4] در اثر خود فصل مشترکی میان محیط جغرافیایی که شامل عینیت های طبیعی و انسانی محیط می باشد و محیط رفتاری که دارای عینیت های طبیعی و انسانی ادراکی می باشد بدست می دهد .و این فصل مشترک ،رفتار واقعی رادر داخل ارگانیسم (سازواره )مشخص ،نظام می بخشد .که در نمودار بعد فرهنگی ادراک و احساس انسانی نشان داده شده می باشد .(همان ،119).رفتار گرایان ،غالبا تاثیرات سه محیط را در رفتار و فعالیت های انسانی مورد مطالعه قرار می دهند که شامل 1-محیط پدیداری شامل شهر، محله،دانشگاه و ….2-محیط شخصی که شامل جغرافیای شخصی افراد (نقشه ذهنی )،نظام اعتقادی ،توجه ،پایگاه اجتماعی ،اقتصادی و …3-محیط زمینه ساز که شامل چرخه زندگی بر اساس سن وپایگاه خانوادگی و همچنین سطح زندگی که شاخص ثروت ،محیط زندگی و شیوه ی زندگی…) را شامل می گردد .(پور احمد،1389: 183).تفاوت  میان محیط جغرافیایی و محیط عملکردی ،در این می باشد که محیط جغرافیایی برای همه ی انسانها یکسان می باشد در حالی که محیط عملکردی از فردی به فرد دیگر ،از ملتی به ملت دیگر ،از قومی به قوم دیگر واز طبقه ای به طبقه ی دیگر تفاوت پیدا می کند . نوع محیطی که در جغرافیای انسانی مطالعه می گردد همانا عملکردی می باشد.

[1] Downs&Eseti

[2] Willam Kirk

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]– Golledge& Brown

[4] Kurt Kaffka

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه