تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

فرهنگ و زبان نیز از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر فرایند ادراک و شناخت بشر از محیط می باشد. زبان و فرهنگ باعث می گردد که گویش وران و اعضای آن، عناصر طبیعی و مصنوع محیط را به گونه ای خاص و متفاوت تعبیر کنند. به همین علت بسیار بعید می باشد که یک منظر طبیعی توسط گویش وران دو زبان مختلف، مثلاً فارسی و چینی، به یک نحوه درک) تفسیر گردد (براتی، 1385: 34 ).

2-6-2-نظریه های ادرک محیط :

2-6-2-1-کنش گرایان احتمالاتی (برو نسویک[1] )

طبق این نظریه هم ارگانیزم و هم محیط در فرایند ادراک موثرند .محیط محرک های کلیدی متعددی را ارائه می کند و برای رفتار یا کنش مطلوب در یک مکان ،نظاره گر بایستی مهمترین آنها را بدرستی معنی کند .

2-6-2-2-نظریه ی ویژگی جلب کننده (برلاین[2] )

برلاین فرایند های ادراکی و شناخت را از همدیگر تفکیک می کند .نظر وی این می باشد که محرک ها محیطی دارای  ویژگی های متعدد و چشم گیری هستند . این ویژگی ها نظاره گررا برآن می دارد که دقت و مطالعه و مقایسه کند . این گونه ویژگی عبارت اند از 1.تازگی یعنی چیزی که برای نظاره گر تازه و جدید باشد 2.ناهمسویی یعنی چیزی که در جای خود نباشد 3.پیجیده گی یعنی وجود اجزای تشکیل دهنده بیشمار 4. غیر منتظره یعنی وجود ابعاد غیر منتظره در تصویر ادراکی . این ویژگی ها توجه بشر را جلب می کند (مرتضوی ،1380 :74).

2-6-2-3-نظریه بوم شناختی بروفنبرنر [3]

برنر[4] معتقد می باشد  که شخص در یک سیستم پیچیده روابط رشد می کند .چندین سطح از محیط اطراف بر او تاثیر می گذارند. تعامل بین آمادگی های زیستی و نیرو های  محیط مورد نظر می باشد.برنر با مجسم کردن محیط به صورت چندین سیستم:1- ریزسیستم 2-میکرو سیستم 3- میان سیستم 4- برون سیستم 5- کلان سیستم که  خانه ، مدرسه،محله و محیط های کار، عقاید ،آداب و رسوم ,… را شامل می گردد اظهار می کند که هر لایه ی محیط، تاثیر قدرتمندی بر شناخت دارد.این نظریه ی اخیرا  به نام الگوی زیست بوم شناختی توصیف شده می باشد (رمضان زاده لسبویی،1391: 138،139).

[1] Egon Bruoncwik

[2] Berlyene

[3] -Bronfenbernner

[4] Bernner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه