تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج آمار استنباطی برای متغیرهای با دوگروه وبیش از دوگروه مستقل با متغیر های وابسته

آزمون یومن ویتنی یکی از آزمونهای پرقدرت ناپارامتری به شمار می آید که با متغیر هایی با مقیاس رتبه ای طبقه بندی شده اند بکار برده می شوند این آزمون جایگزین مناسبی برای آزمون تی به شمار می رود با این تقاوت که این آزمون فقط به اندازه گیری ترتیبی صفت متغیر نیاز دارد (مهدوی،1383 :278).در مواقعی که متغیر دوسطح یا بیشتر باشد، برای مقایسه ی میانگین های این سطوح از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بهره گیری می گردد گه در آن از دو جامعه ی مستقل از نظر مقیاس فاصله ای را با یکدیگر مقایسه نمایند (همان :234)دراین قسمت برای تعیین سطح معناداری متغیر های مستقل با وابسته از آزمون های ناپارمتری بهره گیری می باشد.برای تعیین سطح معناداری متغیرهای اکوتوریسم با متغیر های با دوگروه مستقل  (جنسیت ،نوع مدرسه ،ومحل اقامت )،از آزمون یو من ویتنی وبرای متغیر های(شغل پدر ، درآمد پدر ،رشته تحصیلی ، معدل درسی و تجربه سفر و فاصله ی محل اقامت با جنگل و حیات وحش)،  از آزمون تحلیل واریانس بهره گیری شده می باشد .همچنین برای پی بردن به ادراک جوانان از اکوتوریسم دربین گروه ومقایسه ادراک هریک از گروهها نیز آزمون شفه بکار گرفته شده می باشد .

4-4-1-درک مولفه های اکوتوریسم  با دو گروه مستقل

4-4-1-1درک جنسیتی از مولفه ی زیستی اکوتوریسم

با در نظر داشتن جدول 4-20در ارتباط با متغیر های مزاحمت برای حیات وحش با (رتبه،001.)،آتش سوزی در جنگل با (002.) ،تغییر کابری زمین با (002.)، سطح معناداری محاسبه شده در آلفای 95درصد تفاوت معنادار نظاره شده می باشد، اما در سایر متغیر بین دو گروه دختران وپسران تفاوت هست، امامعنادار نیست  . و در نهایت برای درک کلی جنسیتی مولفه زیستی با بهره گیری از آزمون تی مستقل بهره گیری شده می باشد که نتایج بیانگر آن می باشد دختران درک بیشتری از مولفه ی زیستی اکوتوریسم  دارند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه