تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار ونتیجه:

دراین فصل آغاز مباحث روشناسی اظهار گردید. باتوجه به روش پژوهش پیمایشی برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه ی محقق ساخت بهره گیری شده می باشد .حجم نمونه هم با بهره گیری از فرمول کوکران 275نفر به صورت تصادفی ازبین دانش آموزان در رشته های تحصیلی مختلف تعیین گردید .برای تعیین اعتبار و وروایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون بهره گیری شده که با ضریب آلفای کرونباخ روایی آن تایید و همچنین برای پایایی از اساتید و صاحب نظران رشته ی جغرافیا نظر خواهی گردید.برای تحلیل آمار توصیفی از جداول فراوانی در متغیرهای زمینه ای بهره گیری شده می باشد .همچنین برای تحلیل آمار استنباطی از آزمون های آماری پارامتری وهم آزمون های ناپارمتری (آزمون تی،تحلیل واریانس ،و یومن ویتنی ،شفه)برای مقایسه بین دو و یا بیش از دوگروه مستقل بهره گرفته شده می باشد .با در نظر داشتن نتایج آزمون ها ،تفاوت معناداربین ادراک و تصورات دانش آموزان از فعالیت های متاثر از طبیعت گردی در شهرستان میاندرود نظاره می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه