تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

این فصل از دو بخش تشکیل شده می باشد .بخش اول به تحلیل فرضیه ها پراخته واز طریق آزمون های آماری ،رد یا تایید فرضیه ها مطالعه می گردد .در بخش دوم بحث ونتیجه گیری از تحلیل فرضیه هاپرداخته ودر پایان ،پیشنهادات و معضلات  محدویت های پژوهش ارئه می گردد. در مطالعات جغرافیایی پدیده ها به صورت مجزا بندرت مورد مطالعه قرار می گیرند،زیرا که مطالعه هرپدیده بدون در نظر داشتن اثر آن بر پدیده های دیگر موضوع مطالعه های علوم محض می باشد . در مطالعات جغرافیایی یکی از عمده مسائل ،مطالعه و مطالعه اندازه روابط و اثرات پدیده ها و تعیین همبستگی و برآورد و عملکرد یک پدیده از روی پدیده ی دیگر که بر روی آن اثر معنی داری دارد می باشد .مطالعه پدیده های مرتبط و تخمین و یا برآورد یک عامل از عامل و یا عوامل دیگر در پژوهش های جغرافیایی،موضوع کاربرد رگرسیون می باشد . (مهدوی و همکار ،1383: 206) گاهی اتفاق می افتد که تعداد متغیر ها بیش از دو متغیر می باشد که به صورت معادلات رگرسیون چند جانبه می توان اظهار نمود .در این معادلات تغییرات یک متغیر وابسته به متغیر های دیگر می باشد معادله خطی بصورت   y  z=a0 + a1 x +a2 نوشته می گردد (همان :201).  لذا دراین پژوهش برای تایید فرضیه اول از آزمون رگرسیون خطی بهره گیری شده می باشد و برای رد ویا تایید فرضیه دوم و سوم از آزمون ضریب همبستگی فی بهره گرفته شده می باشد .

5-2-تحلیل فرضیه ها

5-2-1-فرضیه اول :

محیط پدیداری در ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم  موثر می باشد .

در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک محیط پدیداری دانش از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: محیط زمینه ساز در ادراک محیطی جوانان ازاکوتوریسم موثرنیست.

H1:.  محیط زمینه ساز درادراک محیطی جوانان اکوتوریسم موثراست.

در فرضیه ی اول ،متغیر های مستقل محل اقامت جوانان ،نوع مدرسه آنان ،و همچنین فاصله محل اقامت جوانان به عنوان پیش بینی کننده محیط پدیداری ، با ادراک آنان از اکوتوریسم که با سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت (ر.ک فصل سوم)تعیین شده بود،با آزمون رگرسیون خطی مطابق باجدول 5-1محاسبه شدند .همانطور که در جدول 5-1 نظاره می گردد، ” متغیر نوع مدرسه”  با  0.230=بتاو سطح معناداری(000). بیشترین تاثیر را بر متغیر ادراک محیطی جوانان دارد.  متغیر دیگری که به لحاظ وزن بتا وارد مطالعه شده می باشد ” محل اقامت جوانان در شهر یا روستا” می باشد. ضریب تاثیر استاندارد شده یا بتای این متغیر برابر با 203.-=بتا. سطح معنادری(012/0) می باشد.  در نهایت، متغیر سوم “فاصله ی محل اقامت جوانان ”  برابر با 203.-=بتابا سطح معنادری (045/0) می باشد.حال می توان معادله رگرسیونی خطی به تبیین زیر نوشت: نوع مدرسه(230.)+ محل اقامت(203.) + فاصله محل اقامت با جنگل و حیات وحش (2.01-)= ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم  پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H0 را به نفع H1رد و فرضیه H1‌مبنی بر اینکه” محیط زمینه ساز در ادراک محیطی از جوانان از اکوتوریسم  موثراست” را پذیرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه