عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

درک اجتماعی

دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد:

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی اجتماعی اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی ازمولفه ی اجتماعی اکوتوریسم دارند.

دومین  مولفه در درک وضعیت فرهنگی و اجتماعی  دانش آموزان از گردشگری، مربوط به موضوع اجتماعی  می باشد.که با متغیر های ،جنس، سواد پدر ،شغل پدر ، ،اندازه درآمد خانواده، محل اقامت ،فاصله محل اقامت از جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند  .نتایج ازمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر  22.1 می باشد که در مقایسه با میانه مطلوب (21)اندازه بالاتری را نشان می دهد ونیز سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه ی آلفا (0.05) بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی و یا برداشت و تصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد . . پس فرضیه H1 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه اجتماعی اکوتوریسم دارند.” تایید می گردد.

درک اجتماعی و فرهنگی

در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم دانش آموزان دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد:

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی ازمولفه ی اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم دارند.

درک وضعیت اجتماعی دانش آموزان از گردشگری که با متغیر های ،جنس سواد پدر ،شغل پدر  ،اندازه درآمد خانواده ،محل اقامت ،فاصله محل اقامت از دریا و جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته و تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر  47.5می باشد. که در مقایسه با میانه مطلوب (42)اندازه کمتری  را نشان می دهد ونیز سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه ی آلفا 5درصد بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی ویا برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد . پس فرضیه H1 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم دارند.” تایید می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه