عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

درک مولفه های اکوتوریسم برحسب درآمد سرپرست خانوار

درجدول4-29 باتوجه به سطح معناداری در ناحیه ی آلفای( 05).با سطح معناداری محاسبه شده درک مولفه های زیست محیطی با (006.)،فرهنگی اجتماعی (000.) متاثر از طبیعت گردی  بین گروههای درآمدی سرپرست خانوار جوانان تفاوت معنا دار نشان می دهد اما در متغیر اقتصادی تفاوت معنی داری بین گروه مستقل  نشان نمی دهد. در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک گروه های درآمدی دانش آموزان از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: بین گروه های درآمدی در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1: بین گروه های درآمدی در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری هست.

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H0 را به نفع H1رد و فرضیه H1‌مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین گروه های درآمدی از مولفه های اکوتوریسم  را پذیرفت.

– درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب شغل سرپرست خانوار

درجدول4-30 باتوجه به سطح معناداری در ناحیه ی آلفای 05.با سطح معناداری محاسبه شده درمولفه های زیست محیطی با (010.)، متاثر از طبیعت گردی  بین گروههای شغلی سرپرست خانوار جوانان تفاوت معنا دار نشان می دهد اما در متغیر اقتصادی و اجتماعی فرهنگی  تفاوت معنی داری بین گروههای مستقل  نشان نمی دهد. در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک گروه های شغلی دانش آموزان از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: بین گروه های شغلی در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1: بین گروه های شغلی در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری هست.

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H1 را به نفع H0رد و فرضیه H0‌مبنی برعدم وجود تفاوت معنادار بین گروه های شغلی ازمولفه های اکوتوریسم  را پذیرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه