عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

تجربه ی سفر

38درصد پاسخگویان تنها یک بار به مسافرت رفتند و27.3درصد پاسخگویان 2بار و 34.5 درصد هم بیش از 3 بار به مسافرت رفتند .

نوع مدرسه

نوع مدرسه براساس دولتی و غیر دولتی می باشد که بیشتر پاسخگویان با 89.5درصد در مدارس دولتی و تنها 10.5 در صد پاسخگویان در مدارس غیر دولتی مشغول تحصیل هستند .

ادراک زیست محیطی دانش آموزان

برطبق جدول 4-11 جنبه زیست محیطی، اولین مولفه با گزینه های (کاملا مخالفم ،مخالفم ،تاحدودی ،موافقم ، کاملا موافقم )که هرکدام با در نظر داشتن اینکه بهترین گزینه کاملا مخالفم می باشد به ترتیب  با نمره
(5. 4. 3. 2. 1) ارزش گذاری شدند .در مولفه تنوع زیستی، ادراک  و تصور دانش آموزان از متغیر مزاحمت، با میانگین (6/3) درصد ومحدویت، با میانگین (3/3) درصد، این می باشد که گردشگری سبب مزاحمت و محدویت برای جانوران نمی گردد. اما در مولفه ی آلودگی، با میانگین  2.5و 1.5و 2.1  درصد، برداشت دانش آموزان این می باشد که گردشگری سبب آلودگی هوا ومنابع آب و انباشت زباله می گردد .در مولفه ی اساس منابع محلی، برداشت دانش آموزان در باره متغیرهای فرسایش خاک با میانگین (2.2)درصد و تغییر کاربری زمین با میانگین (2.5) درصد، کاهش سوخت محلی بامیانگین 2.2درصد و کاهش منابع دریا با میانگین( 2.4)این می باشد که گردشگری سبب تغییر یا کاهش این منابع می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه