تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

در این پژوهش، درک و تصور جوانان  بانوعی از گردشگری با رویکرد طبیعت گردی ویا اکوتوریسم   مورد مطالعه قرار گرفت تا نسبت به درک وتصور جوانان ، علت های و عوامل تاثیرگزار در گرایشات آن­ها نسبت به این نوع از گردشگری، شناختی حاصل گردد. در طول طریقه پژوهش، کوشش بر این بود که دریابیم آیا محیط های اطراف زندگی جوانان در درک و تصور آنان از اکوتوریسم  موثر می باشد؟ به نظر جغرافیدانان رفتاری سه نوع محیط شخصی محیط زمینه سازو محیط پدیداری افراد را احاطه کرده می باشد (ر.ک فصل دوم )، در این پژوهش نیزتوجه به این سه نوع محیط ،ادراک جوانان از اکوتوریسم  مطالعه و تحلیل گردید .نتایج پژوهش حاکی از این می باشد که این محیط ها بر درک وتصور اکوتوریسم  جوانان موثر می باشد .همچنین  این یافته ها با یافته های پژوهش گران دیگر در داخل و خارج ایران مرتبط با موضوع پژوهش مطابقت دارد. با در نظر داشتن این که تحقیقات کمی در زمینه گردشگری وارتباط آن به ادراک و تصور انجام شده و همچنین تعدد تعاریفی که از اکوتوریسم  در جهان از سال 1991 انجام شده تقریبا بیش از 80 تعریف متفاوتی می باشد ،لذا  در این پژوهش در فصل دوم تعاریف گردشگری و رویکرد های آن آورده گردید و همچنین تعریف اکوتوریسم  در بین صاحب نظران و مجامع بین المللی  برای رسیدن به یک تعریف جامع ارائه گردید .در فصل سوم آغاز روش پژوهش و ابزار پژوهش و همچنین شیوه های تحلیل و مطالعه فرضیه آورده شده می باشد . باتوجه به نوع پژوهش پیمایشی از ابزار پرسشنامه  که بادقت توسط استاد راهنما و مشاورو نظر خواهی از استادان گروه جغرافیا دانشگاه مازندران و دانشگاه تبریز و تهران برای اعتبار و روایی انجام گردید و همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی ان بهره گیری شده می باشد . برای تحلیل آماری هم از آزمون های پارامتری و ناپارامتری نظیر آزمون تی ،یومن ویتنی و تحلیل واریانس و برای اثبات فرضیه ها از آزمون فی و رگرسیون چند متغیره بهره گیری گردید.با در نظر داشتن سوالات پژوهش و نتایج آزمون ها هرسه فرضیه با اطمینان بالا تایید شدند .با در نظر داشتن اینکه یکی از اهداف پژوهش شناسایی قابلیت های اکوتوریسم  منطقه مورد مطالعه (شهرستان میاندرود) بود ،با جستجو ی کتابخانه ای و پژوهش های میدانی سه قابلیت و توان اکوتوریسم ی بالقوه مانند (ساحل گهر باران ،پناهگاه حیات وحش دشت ناز ،و مناطق جنگلی و ییلاقی)در فصل سوم به عنوان جاذبه های اکوتوریسم  شناسایی و معرفی شده می باشد .درفصل چهارم هم به تحلیل و برداشت جوانان شهرستان میاندرود که در دوره ی متوسطه ی دوم مشغول به تحصیل می باشند ،از گردشگری و اکوتوریسم انجام داده تا نگاه و تصور آنان از این نوع از گردشگری مشخص گردد .با در نظر داشتن ابعاد و مولفه های اکوتوریسم  برداشت دانش آموزان با در نظر داشتن محیط شخصی و،محیط پدیداری و محیط زمینه ساز تفاوت هایی نظاره شده می باشد که در فصل پنجم بوسیله آزمون های آماری نظیر رگرسیون و ضریب همبستگی مشخص شده می باشد که هرسه این محیط ها در برداشت دانش آموزان از اکوتوریسم  موثر می باشد و یا با آن ارتباط معنادری دارد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه