تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعداد روزهای همراه با بارش و اندازه بارش در ایستگاههای مورد مطالعه در ماه (آگوست)طی سال های 1970-2008

در این ماه نیز مانند ماه گذشته ایستگاه ایرانشهر با 40 روز همراه با بارش در رتبه اول قرارگرفته و پس ازآن تهران با 29  و چابهار با 16 روزهمراه با بارندگی هستند. در این ماه ایستگاههای اهواز، یزد و بوشهر دارای کمترین اندازه بارش می باشند و ایستگاههای زابل، دزفول، یزد، اهواز با تنها یک روز همراه با بارش در جایگاه بعدی قراردارند.

شکل شماره(4-12) تعداد روزهای همراه با بارش در ماه (آگوست) در ایستگاه های منتخب طی سال های 1970-2008

درشکل شماره (4-13) اندازه بارش درسطح ایستگاه های مورد مطالعه نشان داده می گردد براین اساس ایستگاه ایرانشهر با240.7 میلیمتر بیشترین و پس از آن ایستگاه بندرعباس با 68.9 و چابهار با 57.5 میلیمتر بارش را داشته اند. ایستگاه های اهواز، بوشهر و یزد بدون بارندگی می باشند.

شکل شماره(4-13) اندازه کل بارش در ماه  (آگوست) در ایستگاه های منتخب طی سال های 1970-2008

4-10-تعداد روزهای همراه با بارش و اندازه بارش در ایستگاههای مورد مطالعه در ماه (سپتامبر) طی سال های 1970-2008

در طی ماه ) سپتامبر )  در مجموع 52 روز همراه با بارش گزارش شده که 19 روز آن در تهران ، 10 روز در کرمان ، 6 روز در بیرجند و 5 روز در چابهار نظاره می گردد. همچنین زابل، بوشهر، یزد و اهواز بدون بارش می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه