تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– 500هکتوپاسکال

با در نظر داشتن الگوی میانگین نقشه های ترکیبی 500 هکتوپاسکال بارشهای بین 10-5 میلیمتر در منطقه مورد مطالعه ملاحضه می گردد در این تراز شرایط ناپایداری دیده نمی گردد . زبانه های پرارتفاع جنب حاره ای بخش اعظمی از شبه جزیره عربستان ، خلیج فارس ، جنوب شرق ایران ، تمامی افغانستان و بخشهایی از پاکستان  را در بر گرفته می باشد. این پرارتفاع با مرکزیت 588 ژئوپتانسیل دکامتر می باشد. عبور جریانها به شکل مداری می باشد.

4-13-2- 850هکتوپاسکال

با در نظر داشتن این الگو یک کم ارتفاع با مرکزیت 141 ژئوپتانسیل دکامتر بر روی شبه جزیره هند قرار دارد. کم ارتفاع دیگری نیز با مرکزیت 142 ژئوپتانسیل دکامتر بر روی پاکستان و بخشهایی از افغانستان قرار گرفته استکه زبانه آن تاجنوب شرق ایران امتداد یافته می باشد که بر روی سیستان و بلوچستان متمرکز شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه