عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

-تعداد روزهای همراه با بارش در ایستگاههای مورد مطالعه طی سال های 1970-2008

دربین ایستگاه های مورد مطالعه ایستگاه تهران با 302 روز بارندگی بیشترین تعداد روزهای همراه با بارش را بخود اختصاص می دهد وپس از آن ایستگاه اصفهان و ایرانشهر با 161 و 151 روز بارش قرارگرفته اند . همچنین کمترین تعداد روزهای همراه با بارش مربوط به ایستگاه های  یزد و زابل با 14 و 17 روز می باشد. درشکل شماره (4-1) تعداد روزهای همراه با بارش در ایستگاه های مورد مطالعه نشان داده می گردد.

اندازه کل بارش در ایستگاههای مورد مطالعه طی سال های 1970-2008

اندازه بارش در سطح ایستگاه های مورد مطالعه همانند تعداد روزهای همراه با بارش در ایستگاه های تهران با داشتن886.2 میلیمتر بارش بیشترین اندازه بارش را دارا می باشد. اما برخلاف تعداد روزهای بارش، ایستگاه ایرانشهر با 875.1 میلیمتر با اختلاف 11.1 میلیمتر نسبت به تهران در جایگاه دوم واقع شده می باشد. پس از ایستگاه های تهران و ایرانشهر، کرمان و اصفهان با 417.4 و 377.1میلیمتر قرار دارند .

نکته قابل توجه قرارگرفتن ایستگاه اصفهان در رتبه چهارم از نظر اندازه بارش واز نظر تعداد روزهای همراه با بارش در جایگاه دوم می باشد.

ایستگاه چابهارکه از نظر تعداد روزهای  همراه با بارش در جایگاه نهم قرارداشت ، از نظر اندازه بارش در رتبه پنجم قرارگرفت.  درشکل شماره ( 4-2) اندازه بارش در دوره آماری مورد مطالعه در طی 5 ماه نشان داده می گردد.همچنین ایستگاه های یزد و زابل با 14.2 و 17.9 میلیمتر کمترین اندازه بارش ها را بخود اختصاص داده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه