عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

در این بخش، یافته های پژوهش با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی ارائه خواهد گردید. یافته های پژوهش در دو بخش کلی نشان داده می گردد: بخش اول شامل توصیف سیمای نمونه آماری و ویژگی های اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان می باشد. همچنین آماره های توصیفی مربوط به سنجه های مورد بهره گیری برای اندازه گیری مولفه های ادراک زیست محیطی ، ادراک اقتصادی ، ادراک اجتماعی و فرهنگی، گزارش
می گردد.بخش دوم به آزمون فرضیات پژوهش اختصاص دارد. یافته های حاصل از مطالعه روابط بین متغیرها و محاسبه ی تاثیرات آنها با بهره گیری از نتایج تحلیل سایر آزمون های آماری گزارش شده اند.

 4–1- بخش اول: سیمای نمونه آماری، ویژگی های جمعیت شناختی

در این بخش٬ توصیف فراوانی و درصد فراوانی متغیرها در قالب جداول تک بعدی و همچنین نمودارها ارائه شده می باشد.ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ی مورد مطالعه شامل متغیرهای جنس، اندازه تحصیلات پدر و اندازه درآمد ماهیانه ی خانواده(پدر )، شغل پدر و، معدل درسی، تعدادافراد دانشگاهی خانواده، تجریه ی سفر ،نوع مدرسه، محل اقامت ، فاصله محل اقامت از دریا و جنگل و حیات وحش می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه