عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار ونتیجه گیری

پژوهش حاضر در پی دستیابی به ادرک و تصورات جوانان از اکوتوریسم  ، با روش کمی می باشد. بر پایه چارچوب نظری و مطالعه تحقیقات تجربی پیشین، 3 فرضیه شکل گرفت. متغیرهای پژوهش به شیوه نظری و عملیاتی تعریف شدند و گویه های به کار رفته در پرسشنامه برای سنجش این متغیرها، ارائه شدند. پرسشنامه ای مشتمل بر 3 بخش (زیستی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی)طراحی گردید و در مرحله پیش آزمون در اختیار تعداد 40 نفر ازپاسخگویان قرار گرفت. در این مرحله ، با نظر خواهی از اساتید مازندران و سایر دانشگاهها روایی پرسشنامه تایید گردید .همچنین برای پایابی با بهره گیری از نرم افزار آماری علوم اجتماعی(SPSS) وضریب آلفای کرونباخ ، بعضی از گویه ها حذف شدند و بعضی دیگر نیز تغییر یافتند. در نهایت، پرسشنامه نهایی در اختیار 275 دانش آموز قرار گرفت.از آنجا که تجربیات میدانی ،می توانند زمینه های اطلاعات مفیدی را برای انواع تحقیقات ،بخصوص در شاخه ی علوم اجتماعی فراهم آورند ،زیرا دراین روش ،متغیرها ،فرایندها و تعامل هایی مورد مطالعه واقع می شوند که در سطح گسترده ای در علوم ،مطرح می گردند .چنین متغیر هایی ،فرایند ها وتعاملاتی را برای مطالعه های بعدی ،زمینه ها و فرضیات جدیدتری به وجود خواهند آورد (علی احمدی ،1386: 404).در این پژوهش نیز با بهره گیری از روشهای میدانی به شناسایی توانهای گردشگری منطقه، که یکی از اهداف پژوهش هم بود پرداخته و مشخص گردید گه منطقه مورد مطالعه دارای توانهای گردشگری به لحاظ وجود منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده، به خصوص اکوتوریسم ی می باشد، که این موضوع در طرح جامع گردشگری منطقه تصریح شده می باشد.با مطالعه کتابخانه ای و پژوهش میدانی ظرفیت های اکوتوریسم  شهرستان میاندورود در حوزه های (ساحل گهرباران، پناهگاه حیات وحش دشت ناز و مناطق ییلاقی و جنگلی در کوهدشت و همچنین ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی) شناسایی شدند .در پایان این بخش با در نظر داشتن مبانی نظری و پژوهش های میدانی ،سیستم اکوتوریسم منطقه ارائه گردید .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه