تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

شغل سر پرست خانوار

شغل پدر 14.9درصد پاسخگویان کارگر و 12.4 درصد کشاورز می باشد.22.2 درصد هم عنوان کردند که شغل پدرشان کارمند و5.5درصد هم شغل پدرشان را شغل ازاد عنوان کردند .

– محل اقامت

دراکثر پژوهش های تجربی در خارج و هم داخل کشورمحل اقامت افراد به عنوان یکی از متغیر اصلی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد(ر.ک فصل دوم ). با در نظر داشتن جدول زیر 79.3درصد پاسخگویان در روستا زندگی می کنند.7/20 درصد هم در شهر سورک زندگی می کنند.

فاصله از جنگل و حیات وحش

با در نظر داشتن جدول زیر،39.3در صد پاسخگویان محل اقامت آنها  بین 1تا 5کیلومتر با منطقه ی جنگلی و یا پناهگاه حیات وحش فاصله دارد. و 33.8درصد بین 5تا 10 کیلومتر،21.5درصد هم بین 10تا 15 کیلومتر با مناطق جنگلی و حیات وحش فاصله دارند. و تنها 5.5درصد پاسخگویان محل اقامت آنها بیش از20کیلومتر با جنگل و حیات وحش فاصله دارند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه