تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

جنسیت

جنسیت یا توزیع تعداد زنان و مردان می باشد. در ارتباط با اختلاف و تعیین تأثیر جنسی بین زن و مرد در اجتماع و اقتصاد و..یک منطقه مطالعه نسبت آنها به یکدیگر مورد علاقه زیاد هر جغرافیدان جمعیت می باشد.نسبت جنسیت نشان دهنده ی شرایط اجتماعی ،اقتصادی حاکم بر سرزمین و ابزار مفیدی از نقطه نظر تجزیه و تحلیل هر منطقه می باشد (نظری ،1372 :52).همانطور که در نمودار 4-1 نظاره می گردد از مجموع  275نفر مورد مطالعه در این پژوهش،  5/35 درصد زن و 5/64 درصددختران بوده اند. بدین ترتیب، اکثر پاسخگویان در پژوهش حاضر را دختران تشکیل می دهند.

سواد سرپرست خانوار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه سواد پدر 35.9 درصد پاسخگویان دیپلم، 37درصد راهنمایی و17.9درصد تحصیلات ابتدایی و1.8درصد هم پدرانشان سواد قرآنی دارند. و تنها 7.درصد پاسخگویان پدرانشان دارای تحصیلات عالی هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه