تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب سواد سرپرست خانوار

درجدول4-31 باتوجه به سطح معناداری در ناحیه ی آلفای( 05.)با سطح معناداری محاسبه شده ، در ارتباط با درک زیستی  و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متاثر از طبیعت گردی بین گروهها برحسب سوادسرپرست خانوار جوانان  تفاوت معنی داری بین گروههای مستقل  نشان نمی دهد. در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک اندازه سواد سرپرست خانواردانش آموزان از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: بین اندازه سواد سرپرست خانوار دانش آموزان در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1: بین اندازه سواد سرپرست خانوار دانش آموزان در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری هست

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H1 را به نفع H0رد و فرضیه H0‌مبنی برعدم وجود تفاوت معنادار بین اندازه سواد سر پدست خانوار دانش آموزان از مولفه های  اکوتوریسم  را پذیرفت.

درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب تجربه سفر دانش آموزان

درجدول4-32 باتوجه به سطح معناداری در ناحیه ی آلفای 05.با سطح معناداری محاسبه شده درک مولفه های زیست محیطی با (003.)، و درک اجتماعی فرهنگی(006.) متاثر از طبیعت گردی  بین گروهها برحسب تجربه سفر (تعداد سفر ) جوانان تفاوت معنی داری بین گروههای مستقل  نشان می دهد.اما در مورد درک اقتصادی تفاوت معناداری نشان نمی د هد. در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک تجارب سفر دانش آموزان از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: بین تجارب سفردانش آموزان در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1: بین تجارب سفر دانش آموزان در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری هست.

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H0 را به نفع H1رد و فرضیه H1‌مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین تجارب سفر دانش آموزان از مولفه های اکوتوریسم  اکوتوریسم  را پذیرفت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه