شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات

پیشنهادات این پژوهش دردوسطح می باشد آغاز در سطح نظری که شامل پیشنهاداتی که از یافته های پژوهش حاضر در فصل چهارم که از عیان سازی درک و تصورات دانش آموزان از اکوتوریسم  بدست آمده می باشد.می باشد و در سطح دیگر پیشنهاداتی که ناشی از پژوهش میدانی در شهرستان در زمینه ی گردشگری بدست امده می باشد.

ازآنجا که بر اساس نتایج این پژوهش ،درک زیستی دانش آموزان نسبت به مولفه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پایین تربوده ،لذا راهکارهایی را برای بالابردن درک زیستی دانش آموزان وایجاد آگاهی زیستی و یا نگرانی زیست محیطی تقویت ارزشهای محیطی در آنان بایداتخاذ گردد. پیشنهاد می گردد که برای آموزش گردشگری و اکوتوریسم  ازسنین پایین ودر مدارس اهتمام گردد بعنوان مثال در محتوای کتابهای نظری و بیشتر غیر نظری دروس یا فصل هایی که مرتبط با محیط زیست و اکوتوریسم  وآثار و پیامدهای طبیعت گردی گنجانده گردد. در کتاب های جغرافیا و علوم زمین ارتباط پدیده های زمین شناسی و طبیعت با توسعه طبیعت گردی لحاظ گردد .درکتاب های مربوط به استان شناسی ظرفیت و قابلیت های گردشگری و اکوتوریسم  گنجانده گردد .ایجاد رشته های گردشگری و مرتبط با آن در دوره های غیر نظری می توان ازجمله راهکاره ها باشد . تهیه و تدارک تورهای طبیعت گردی دانش آموزی وآموزش مفاهیم زیست محیطی درفضای بازدرمدارس اقدام گردد. تهیه و چاپ مطالبی در خصوص گردشگری و طبیعت گردی و توزیع آن در سطح مدارس و یا خانواده و اولیای دانش آموزان،بهره گیری از سایت رایانه ای در مدارس برای نمایش و یا آموزش زیست محیطی و گردشگری، زیبا سازی مدارس از طریق نقاشی دیوارهای مدارس با تصاویری از جاذبه های اکوتوریسم  شهرستان میتواتند جزءراهکاره ها باشد. توجه بیشتری به صنایع دستی محلی گردد و دختران و زنان را به این سمت تشویق شوند. برگزاری جشنواره های محلی مانند غذاهای محلی، پوشش محلی … در ایام سال برگزار گردد. برای پسران آموزش های زیست محیطی بیشتری لحاظ گردد. یکی از علت های پایین درک زیست محیطی دانش آموزان می توان دوربودن آنان از طبیعت و ورود به دنیای مجازی(مانند بهره گیری بیش از حداز تلقن همراه و بازی های رایانه ای و..) می باشد. توسعه و ترویج بازی های محلی و برگزاری نمایشگاه های فیلم و عکس با موضوع طبیعت می تواند غیر از راهکارها باشد. شناساندن جاذبه های اکوتوریسمی منطقه ،ایجاد نهادهای طرفدار زیست محیطی و یا همراه محیط زیست و گردشگری بوسیله ی جوانان (دختر و پسر )هم پیشنهاد می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه