تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعداد روزهای همراه با بارش و اندازه بارش در ایستگاههای مورد مطالعه در ماه(جولای)طی سال های 1970-2008

در ماه (جولای) درمجموع 174 روز همراه با بارش و 691.7 میلیمتر اندازه بارش کل ایستگاه ها در طی این ماه بوده می باشد. در این ماه ایستگاه ایرانشهر با 49 روز بارش بیشترین و دزفول، بوشهر، اهواز و آبادان  بدون بارش می باشند. دراین ماه برای اولین در طی 3 ماه ایستگاه تهران با 37 روز بارش در جایگاه دوم قرار می گیرد.

شکل شماره(4-10) تعداد روزهای همراه با بارش در ماه (جولای)  در ایستگاه های منتخب طی سال های 1970-2008

همانطور که در مطالب فوق اظهار گردید در این ماه در مجموع 691.7 میلیمتر بارش به وقوع پیوسته که ایستگاه ایرانشهر به تنهایی نزدیک به نیمی از بارش های تمامی ایستگاه های مورد مطالعه را دارا می باشد. بعداز ایرانشهر ایستگاه چابهار با 105.6میلیمتر و تهران با 84.8 میلیمتر قراردارند. ایستگاه های اهواز، آبادان، بوشهر و دزفول بدون بارش و ایستگاه زابل  با 0.3 میلیمتر کمترین اندازه بارش را دارند.

نکته قابل توجه در این ماه افزایش اندازه بارش در ایستگاه ایرانشهر و چابهار نسبت به سایر ایستگاه ها می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه