عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

درک تنوع زیستی

در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک تنوع زیستی دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد.

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از تنوع زیستی اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از تنوع زیستی اکوتوریسم دارند.

اولین مولفه در درک وضعیت زیست محیطی دانش آموزان از گردشگری مربوط به تنوع زیستی می باشد.که با متغیر های ،جنس سواد پدر، شغل پدر، اندازه درآمد خانواده ،محل اقامت ،فاصله محل اقامت از جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر (  16.4 )می باشد که در مقایسه با میانه مطلوب (15)اندازه بالاتری را نشان می دهد. ونیز سطح معناداری محاسبه شده (000.)در ناحیه ی آلفای 5درصد، بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی ویا برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد. پس فرضیه H1 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از تنوع زیستی اکوتوریسم دارند.” تایید می گردد .

 

ادراک  ازآلودگی

در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک آلودگی دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی آلودگی اکوتوریسم ندارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی ازمولفه ی آلودگی اکوتوریسم دارند

دومین مولفه در درک وضعیت زیست محیطی دانش آموزان از گردشگری مربوط به آلودگی می باشد.که با متغیر های جنس سواد پدر  ،شغل پدر ، ،اندازه درآمد خانواده ،محل اقامت ،فاصله محل اقامت از دریا و جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته تحصیلی و معدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر   12.7 می باشد که در مقایسه با میانه مطلوب (15)اندازه کمتری  را نشان می دهد. ونیز سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای 5درصد بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی و برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد.پس فرضیه H0 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی آلودگی اکوتوریسم ندارند.” تایید می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه