عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

درک اکوتوریسم

در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک اکوتوریسم دانش آموزان دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد:

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از اکوتوریسم دارند.

درک دانش آموزان  از اکوتوریسم که با متغیر های ،جنس سواد پدر و،شغل پدر،اندازه پدر درآمد خانواده ،محل اقامت ،فاصله محل اقامت از جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته و تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند  . نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر  145.2می باشد که در مقایسه با میانه مطلوب 129میزان بالاتری  را نشان می دهد ونیز سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه ی آلفا 5درصد بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی ویا برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد . پس فرضیه H1 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از اکوتوریسم دارند.” تایید می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه