تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان

باتوجه به جدول 4-27در ارتباط با متغیر های فعال شدن تعمیر گاهها (007)،افزایش اژانس ها (004.)افزایش لیدر تورها (005)افزایش فروش غذاههای محلی (001.)افزایش رستورانها (004.)درسطح معناداری محاسبه شده در الفای 95درصد،بین  دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی  تفاوت معنادار نشان می دهد  اما در سایر متغیر بین دو گروه مستقل تفاوت معناداری نظاره نشده می باشد. و در نهایت برای درک کلی تاثیرنوع مدرسه بر درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  با بهره گیری از آزمون تی مستقل بهره گیری شده می باشد که نتایج بیانگر آن می باشد دانش آموزان که در مدارس دولتی درس می خوانند  درک بیشتری از مولفه ی اقتصادی اکوتوریسم  دارند.

درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان

جدول 4-28در ارتباط با متغیر های تغییر عادت غذایی جوانان(001.)،تغییر پوشش محلی (009)،شناخت زبان محلی (008)،شناخت هنر و موسیقی (012.)افزایش امنیت (028)،افزایش مشارکت (029.)درسطح معناداری محاسبه شده در آلفای 95درصد،بین دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتی  تفاوت معنادار نظاره شده می باشد . در سایر متغیر بین دو گروه مستقل تفاوت معناداری نظاره نشده می باشد. و در نهایت برای درک کلی تاثیرنوع مدرسه بر درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  با بهره گیری از آزمون تی مستقل بهره گیری شده می باشد که نتایج بیانگر آن می باشد دانش آموزان که در مدارس دولتی درس می خوانند  درک بیشتری از مولفه ی اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه