تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

در مجموع در ماه سپتامبر) در سطح تمامی ایستگاههای مورد مطالعه 146.2 میلیمتر بارش داشته ایم که ایرانشهر با 45.1 میلیمتر بیشترین و زابل، بوشهر، یزد، اهواز ، شیراز، دزفول و چابهار دارای کمترین اندازه بارش می باشند. نکته قابل توجه کاهش شدید اندازه بارش در ایستگاه چابهار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعداد روزها و اندازه بارش کمتر از یک میلیمتر در ایستگاههای مورد مطالعه

در جدول شماره (4-4 ) فهرست ایستگاه های با بارش کمتر از 1 میلیمتر به تفکیک ماه نشان داده می گردد. در بین ایستگاه ها درماه  (می) ، ایستگاه تهران با 102 روز بارندگی و 30.6 میلیمتر بارش بیشترین و ایستگاه های بیرجند و چابهار بدون بارش کمترین تعدادروزهای بارش و اندازه بارش را بخود اختصاص داده اند.

درماه (ژوئن) نیز ایستگاه تهران با 31 روز بارش و 9.6 میلیمتر بارندگی دارای بیشترین و ایستگاه های اهواز، دزفول و زابل کمترین تعدادروزهای بارش و اندازه بارش را بخود اختصاص داده اند.

در ماههای (جولای)و (سپتامبر) نیز بیشترین تعداد روزهای بارش و اندازه بارش مربوط به ایستگاه تهران می باشد. امادر ماه(آگوست) این طریقه متفاوت بوده می باشد، دراین ماه ایستگاه تهران دارای 15روز با بارش  بیشترین و ایستگاه ایرانشهر 3.7 میلیمتر بیشترین اندازه بارش را داشته اند.

از بین ایستگاه های استان سیستان وبلوچستان در طی 5 ماه مورد مطالعه تنها ایستگاه سینوپتیک ایرانشهر در تمام ماهها دارای بارش می باشد و سایر ایستگاه حداقل یک ماه بدون بارش هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه