عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصات ایستگاه های سینوپتیک

همانطور که در مطالب فوق اظهار گردید جهت مطالعه تاثیر پدیده مونسون برروی بارش منطقه ، از  داده های هواشناسی 15 ایستگاه سینوپتیک که آمار روزانه بیش از 35 سال هستند در سطح محدوده بهره گیری گردید. لازم بذکر می باشد این ایستگاه ها با در نظر داشتن شرایط نفوذ پدیده مونسون درکشور انتخاب شده اند.

درجدول شماره (4-1) اسامی و مشخصات ایستگاه های سینوپتیک مورد مطالعه قرار گرفته اند و درشکل شماره (4-1 ) نیز  نقشه جایگاه جغرافیایی هر یک از ایستگاه ها نشان داده شده اند.

لازم بذکر می باشد که درسطح استان های مورد مطالعه 127 ایستگاه سینوپتیک فعال می باشد که با در نظر داشتن مسیر حرکتی پدیده مونسون در کشور و حجم زیاد اطلاعات وداده های آماری تمامی ایستگاه ها از داده های 15 ایستگاه جهت انجام این پژوهش بهره گیری شده می باشد. بیشترین فراوانی ایستگاه ها مربوط به استان سیستان وبلوچستان با 4 ایستگاه چابهار، ایرانشهر، زاهدان و زابل می باشد.

 

روزهای همراه با بارش و اندازه  بارش درسطح ایستگاههای مورد مطالعه طی سال های 1970-2008

در جدول شماره(4-2 ) تعداد روزهای همراه با بارش و اندازه کل بارش ایستگاه های مورد مطالعه طی سال های 1970-2008  نشان داده می گردد. براساس داده های جدول در مجموع 1258 روز همراه با بارش و در مجموع 4141.8 میلیمتر در طول دوره آماری درایستگاههای مورد مطالعه بارش داشته ایم. پس در هر روز بطور متوسط شاهد 3.3میلیمتر بارش بوده ایم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه