عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

توانمندسازی بر دیدگاه فقرزدایی استوار می باشد و در توسعه پایدارِ انسانی محور با تکیه بر مشارکت شهروندان و شهر (مدیریت شهری) پیش می­رود (خضرایی، 1381: 60). هدف از مشارکت یا توانمندسازی مدنی، افزایش احساس تعلق به محله و پاسخگویی مناسب اهالی به پرسش «سهم دولت، سهم مردم» در ساماندهی محله می باشد (خاتم، 1381: 40). آن چیز که در این راهبرد محوریت دارد، تأکید ویژه بر افزایش درآمد و فقرزدایی خانوار می باشد، که بدین مقصود آموزش­های حرفه­ای و بالا بردن مهارت نیروی کار و کمک به آنان در دسترسی به منابع و سازماندهی و بازاریابی بهتر کسب و کارشان به ویژه با میانجی­گری سازمانهای غیردولتی و محلی بسیار بااهمیت می باشد (کاتو، 1381: 114).

مهم­ترین اصول و ابعاد رهیافت توانمندسازی عبارت­اند از : مشارکت مردمی و برنامه ریزی با همکاری مردم، تمرکززدایی در تصمیم­گیری حکومت، ارتقای جایگاه زنان و برابری جنسیتی، به رسمیت شناختن گروه­های سنی اجتماع و ظرفیت سازی مدیریت محلی (آموزش ابزارهای جدید مدیریت و برنامه ریزی در میان مدیران شهری) (جعفری، 1382: 53) در مجموع بهترین وسیله برای راه­اندازی فرایند امروزین توسعه در دل اجتماعات غیررسمی، ساماندهی و بهسازی کالبدی می باشد که در جریان آن راهبرد توانمندسازی قابل اجرا کردن می باشد. مشارکت فراگیر و فعال و ظرفیت­سازی نهادینه شده با در نظر داشتن ساختارهای ملموس و مقطعی بهسازی کالبدی قابل تداوم و گسترش می باشد. فرایند یادگیری اجتماعی همراه با همبستگی جمعی و تعلق خاطر مکانی، امنیت در سکونت و امید به آینده را می­پروراند. چنانچه از طریق ساماندهی بتوان به هدف توانمندسازی اجتماعات کم­درآمد در سکونتگاه­های غیررسمی دست پیدا نمود، بهبود و پیشرفت تدریجی محیط زندگی آنها متصور می باشد، در این صورت جداسازی آنها کم رنگ می گردد و پیوند با تمام شهر ممکن می­گردد (صرافی، 1381: 10).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه