عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

2فرضیه دوم :

محیط شخصی با ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم ارتباط دارد.

در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک محیط شخصی دانش از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: محیط شخصی با ادراک محیطی جوانان ازاکوتوریسم ارتباط ندارد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

H1:.  محیط شخصی با ادراک محیطی جوانان ازاکوتوریسم ارتباط دارد

برای درک ارتباط بین متغیر ها در فرضیه فوق از آزمون ضریب همبستگی بهره گیری شده می باشد.

در فرضیه ی دوم ،متغیر های مستقل جنسیت ،معدل درسی دانش آموزان  ، و همچنین رشته ی تحصیلی آنان  به عنوان پیش بینی کننده محیط شخصی که با ادراک آنان از اکوتوریسم که با سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت (ر.ک فصل سوم)تعیین شده بود، با آزمون ضریب همبستگی فی مطابق باجدول 5-2محاسبه شدند .همانطور که در جدول 5-2 نظاره می گردد، ” متغیر تجربه سفر جوانان  با 942.= درجه فی با سطح معناداری000. بیشترین تاثیر را بر متغیر ادراک محیطی جوانان دارد  متغیر دیگری که به لحاظ وزن فی وارد مطالعه شده می باشد ” معدل درسی دانش آموزان” می باشد. ضریب تاثیر استاندارد شده یا درجه فی این متغیر برابر با917. =درجه فی با سطح معناداری000.  می باشد.  متغیر سوم “جنسیت ”  برابر با (656.) درجه فی با سطح معنادری(000.) می باشد.در نهایت متغیر رشته تحصیلی برابر با درجه ی فی =643. با سطح معناداری (000.) می باشد.

حال می توان معادله ضریب همبستگی فی را به تبیین زیر نوشت رشته ی تحصیلی(643.)معدل درسی (917.) + جنسیت (656.)=تجربه سفر (942). ادراک محطی جوانان از اکوتوریسم

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H0 را به نفع H1رد و فرضیه H1‌مبنی بر اینکه” محیط شخصی با ادراک محیطی از جوانان از اکوتوریسم  ارتباط دارد ” را پذیرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه