تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب رشته تحصیلی  دانش آموزان

درجدول4-33 باتوجه به سطح معناداری در ناحیه ی آلفای 05.با سطح معناداری محاسبه شده درک مولفه های اقتصادی (000.)، و درک اجتماعی فرهنگی(021.) متاثر از طبیعت گردی  بین گروهها برحسب رشته تحصیلی جوانان تفاوت معنی داری بین گروههای مستقل  نشان می دهد.اما در مورد درک زیستی تفاوت معناداری نشان نمی هد. در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک رشته های تحصیلی دانش آموزان از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: بین رشته های تحصیلی دانش آموزان در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1: بین رشته های تحصیلی دانش آموزان در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری هست.

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H0 را به نفع H1رد و فرضیه H1‌مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین رشته های تحصیلی دانش آموزان ازمولفه های اکوتوریسم  را پذیرفت.

 

درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب فاصله محل اقامت جوانان باجنگل و حیات وحش

درجدول4-34 باتوجه به سطح معناداری در ناحیه ی الفای 05.با سطح معناداری محاسبه شده درک زیستی (020.)درک مولفه های اقتصادی (004.)، و درک اجتماعی فرهنگی(003.) متاثر از طبیعت گردی  بین گروهها برحسب رشته تحصیلی جوانان ،تفاوت معنی داری بین گروههای مستقل  نشان می دهد. در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک فاصله ی محل اقامت دانش آموزان با جتگل و حیات وحش دانش آموزان از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: بین فاصله محل اقامت دانش آموزان از جنگل و حیات وحش در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1:. بین فاصله محل اقامت دانش آموزان از جنگل و حیات وحش در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H0 را به نفع H1رد و فرضیه H1‌مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین فاصله محل اقامت دانش آموزان از جنگل و حیات وحش از اکوتوریسم  را پذیرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه