تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نظر داشتن جدول 4-23در ارتباط با متغیر های کشتن حیوانان با (001.)،فرسایش خاک(004.)، درسطح معناداری محاسبه شده در آ؛لفای 95درصد،بین  جوانان روستایی و شهری تفاوت معنادار نظاره شده می باشد اما در سایر متغیر بین دو گروه مستقل تفاوت هست اما معناداری نظاره نشده می باشد. . و در نهایت برای درک کلی تاثیرمحل اقامت بر درک مولفه زیستی اکوتوریسم  با بهره گیری از آزمون تی مستقل بهره گیری شده می باشد که نتایج بیانگر آن می باشد دانش آموزان شهری درک بیشتری از مولفه ی زیستی  اکوتوریسم  دارند.

درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت

در نظر داشتن جدول 4-24در ارتباط با متغیر های فعال شدن تعمیر گاهها (001.)،ورودیه حیات وحش با (000.)، درسطح معناداری محاسبه شده در آلفای 95درصد،بین  جوانان روستایی و شهری تفاوت معنادار نظاره شده می باشد، اما در سایر متغیر بین دو گروه مستقل تفاوت هست، اما معناداری نظاره نشده می باشد. و در نهایت برای درک کلی تاثیرمحل اقامت بر درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  با بهره گیری از آزمون تی مستقل بهره گیری شده می باشد که نتایج بیانگر آن می باشد دانش آموزان شهری درک بیشتری از مولفه ی اقتصادی  اکوتوریسم  دارند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه