تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

درک اشتغال زایی

در صورتبندی فرضیه مرتبط با ادراک اشتغال زایی اکوتوریسم  دانش آموزان دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی اشتغال زایی اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی ازمولفه ی اشتغال زایی اکوتوریسم دارند

اولین مولفه در درک وضعیت اقتصادی  دانش آموزان از گردشگری مربوط به  اشتغال زایی می باشد..که با متغیر های ،جنس سواد پدر ،شغل پدر ، اندازه درآمد خانواده ،محل اقامت ،فاصله محل اقامت از جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر  38.5 می باشد. که در مقایسه با میانه مطلوب (30)اندازه بالاتری را نشان می دهد.ونیز سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه ی آلفا 5درصد بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی ویا برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد . پس فرضیه H1 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه اشتغال زایی اکوتوریسم دارند.” تایید می گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درک درآمد زایی

در صورتبندی فرضیه مرتبط با ادراک درآمد زایی اکوتوریسم  دانش آموزان دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی درآمد زایی اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی ازمولفه ی درآمد زایی اکوتوریسم دارند.

دومین  مولفه در درک وضعیت اقتصادی  دانش اموزان از گردشگری مربوط به  درآمد زایی می باشدکه با متغیر های ،جنس سواد پدر ،شغل پدر،اندازه درآمد خانواده ،محل اقامت ،فاصله محل اقامت از جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه، رشته تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر(19.8)می باشد.که در مقایسه بامیانه مطلوب (15) اندازه بالاتری را نشان می دهد. ونیز سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه ی آلفا 5درصد.بیانگرتوافق معنادار بین توجه های ذهنی ویا برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد. . پس فرضیه H1 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه درامد زایی اکوتوریسم دارند.” تایید می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه