عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

-سطح زمین

با در نظر داشتن الگوی نقشه روزهای مربوط به به بارش کمتر از 1 میلیمتر هیچ گونه کم فشاری در محدوده مورد مطالعه نظاره نمی گردد و نیز هیچ گونه شرایط انتقال رطوبتی دیده نمی گردد و بارش وجود ندارد.

 

4-11-1-4-رطوبت(نم ویژه)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن الگوی فوق و با در نظر داشتن میانگین ترکیبی مربوط به نم ویژه نظاره می گردد که یک منبع رطوبتی در حدود 7 گرم بر کیلوگرم بر روی دریای عمان هست که با در نظر داشتن نقشه های 500 و 850 هکتوپاسکال ملاحظه می گردد که رطوبت به سمت افغانستان و پاکستان جریان دارد و در این بخش باعث ایجاد بارش شده می باشد. اما در ایران هیچ گونه شرایطی برای انتقال رطوبت وجود ندارد.

4-12-تعداد روزها و اندازه بارش بین 5-1 میلیمتر در ایستگاههای مورد مطالعه

براساس جدول شماره (4-6 ) درمجموع در طی ماه در ایستگاههای مورد مطالعه 577 روزهمراه با بارش و 1280.5 میلیمتر بارش وجود داشته که بیشترین تعداد روزها و اندازه بارش مربوط به ماه (می) با 369 روز و 820.7 میلیمتر می باشد.

همچنین ایستگاه تهران با 108 و 27 روز همراه با بارش بیشترین تعداد روزها را دربین ایستگاه در طی ماههای (می)و(ژوئن)   داشته می باشد . شرایط در ماه های (جولای )و (آگوست)    متفاوت می باشد و در این ماهها ایستگاه ایرانشهر با 21 و 15 روز همراه با بارش و 54.3 و 44 میلیمتر بارندگی در رتبه اول قراردارد. در ماه (سپتامبر)وضعیت کاملا متفاوت بوده و بیشترین تعداد و اندازه بارندگی در ایستگاه کرمان با 4 روزه همراه با بارش و 9میلیمتر بارندگی می باشد. در طی ماه های (می(  و (ژوئن  ( تمامی ایستگاه های استان سیستان وبلوچستان دارای بارش بوده اما از ماه سوم یعنی (جولای ) ایستگاه بدون بارش بوده و این طریقه در ماههای  (آگوست )و (سپتامبر)نیز ادامه دارد . البته در ماه (سپتامبر)ایستگاه چابهار نیز بدون بارش می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه