عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1تراز 500 هکتوپاسکال

با در نظر داشتن الگوی میانگین نقشه های ترکیبی تراز 500 هکتوپاسکال بارشهای کمتر از 1 میلیمتر در منطقه مورد مطالعه، ملاحظه می گردد که در این تراز یک پرارتفاع با مرکزیت 588 ژئوپتانسیل دکامتر بر روی شبه جزیره عربستان و بخشهایی از خلیج فارس و سراسر دریای عمان و شبه جزیره هند و قسمتهای جنوب شرقی ایران و جنوب پاکستان و بخش کوچکی از جنوب افغانستان را در بر گرفته می باشد و عبور جریانها به شکل مداری می باشد.

4-11-1-2-تراز 850 هکتوپاسکال

با در نظر داشتن الگوی میانگین نقشه ترکیبی مربوط به تراز 850 هکتوپاسکال بارشهای کمتر از 1 میلیمتر در منطقه مورد مطالعه ملاحظه می گردد که یک کم ارتفاع با مرکزیت 145 ژئوپتانسیل دکامتر بر روی شبه جزیره هند و پاکستان که زبانه آن قسمتهایی از جنوب افغانستان را در بر گرفته می باشد. یک کم ارتفاع دیگر هم با مرکزیت 146 زئوپتانسیل دکامتر بر روی استان کرمان نظاره می گردد که باعث ایجاد ناپایداری اندکی بر روی این بخش از ایران شده می باشد. اما بیشتر ناپایداری مربوط به شبه جزیره هند و پاکستان می باشد که باعث ایجاد بارش در این مناطق شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه