تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

سطح زمین

با در نظر داشتن این الگو یک کم فشار بسیار گسترده بر روی شبه جزیره هند و پاکستان ، قسمتهایی از جنوب پاکستان و جنوب شرق ایران ، تمامی خلیج فارس ودریای عمان و شبه جزیره عربستان را با مرکزیت 1000 میلی باراستقرار یافته می باشد.به طوریکه زبانه آن تا قسمتهای غرب و جنوب غرب غرب ایران امتداد یافته می باشد.  زبانه های این کم فشاربسیار گسترده و فعالیت سامانه های این مرکز باعث ایجاد شرایط مناسبی برای انتقال رطوبت به سمت پاکستان و هندوستان و بخشهایی از جنوب افغانستان و جنوب شرق ایران شده می باشد. این کم فشار بر روی استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان مستقر می باشد.

 

 

4-13-4-رطوبت(نم ویژه)

منبع اصلی تغذیه رطوبت مربوط به اقیانوس هند می باشد که قسمت اعظمی از شبه جزیره هند و بخشهایی از افغانستان و پاکستان را در بر گرفته می باشد. اندازه نم ویژه در حدود 12 گرم بر کیلوگرم می باشد. همچنین منبع دیگر رطوبتی از سمت شمال غرب با نم ویژه ای در حدود 12 گرم بر کیلوگرم وارد بخشهایی از مرکز ایران شده می باشد . اما بارشی در این قسمت نظاره نمی گردد.با در نظر داشتن نقشه های ترکیبی 850 و 500 هکتوپاسکال شرایط برای ایجاد بارشهای شدید در شبه جزیره هند و پاکستان ونواحی جنوب شرق ایران ایجاد شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-14-تعداد روزها و اندازه بارش بین 15-10 میلیمتر در ایستگاههای مورد مطالعه

با در نظر داشتن افزایش اندازه بارش دریک روز تعداد روزهای بارانی در تمامی ایستگاه به شدت کاهش می یابد و از اندازه کل بارش نیز کاسته می گردد . براساس جدول شماره (4-10) در ماه  تنها در 6 ایستگاه اصفهان، کرمان، شیراز، تهران، دزفول و ایرانشهر بارش داشته ایم که از این بین ایستگاهها، اصفهان  با 7روز همراه با بارش و 85.4 میلیمتر بارش در جایگاه اول قرار می گیرند.

در ماه (ژوئن)  تعداد روزهای همراه با بارش همچنان طریقه رو به کاهش داشته و به 3 ایستگاه تهران، بندرعباس و ایرانشهر تحلیل پیدا می کند . در بین این 3 ایستگاه دارای بارندگی ایستگاه ایرانشهر با 2 روز همراه با بارش و 23 میلیمتر بارندگی در جایگاه اول قراردارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه